Casa Totes Definicions Àlgebra Trinomial Definició

Trinomial Definició

A trinomial is a polynomial consisting of three terms or monomials which are not like terms. Examples of trinomials include: x2 + 4x - 6, 4x5 - 3x4 + x3, and a2b + 6x + c.

Expressions trinomials

Exemples d’expressions trinomials:

 • 3x + 5y + 8z amb variables x, y, z.

 • 3T + 9S 2 + 3Y 3 amb variables T, S, Y.

 • 3ts + 9t + 5s amb variables t, s.

 • AX A y B Z C + BT + CS amb variables X, Y, Z, T, S, A, B, C i a, b, c qualsevol constants.

 • Px a + qx b + rx c on x és variable i les constants a, b, c són nombres enters no negatius i p, q, r qualsevol constants.

Equació trinomial

Una equació trinomial és una equació polinòmica que implica tres termes. Un exemple és l’equació x = q + x m estudiat per Johann Heinrich Lambert al segle XVIII. Alguns trinomis notables inclouen:

 • Suma o diferència de dos cubs:

  • (A 3 ± b 3 ) = (a ± b) (a 2 ∓ ab + b 2 )

 • Un tipus especial de trinomi es pot tenir en compte de manera similar al quadràtic ja que es pot veure com un quadràtic en una nova variable (x n a continuació). Aquesta forma es factoritza com:

  • x 2n + sx n + p = (x n + a 1 ) (x n < /sup> + a 2 ),

  • On:

   • a 1 + a 2 = s.

   • a 1 ∙ a 2 = p.

 • Per exemple, el polinomi (x 2 + 3x + 2) és un exemple d’aquest tipus de trinomi amb n = 1. La solució a 1 = 2 i a 2 = 1 del sistema anterior dóna el factoring trinomial:

  • (x 2 + 3x + 2) = (x + a 1 ) (x + a 2 ) = (x + 2) (x + 1).

 • El mateix resultat pot ser proporcionat per la regla de Ruffini, però amb un procés més complex i que requereix temps.

Definicions relacionades

Fonts

“Trinomial.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 29 Oct. 2019, en.wikipedia.org/wiki/Trinomial.

×

Aplicació

Consulteu la nostra aplicació gratuïta per a iOS i Android.

Per obtenir més informació sobre la nostra aplicació Visiteu aquí!

Afegiu a la pantalla d'inici

Afegiu Math Converse com a aplicació a la pantalla d'inici.

Aplicació

Consulteu la nostra aplicació d'escriptori gratuïta per a macOS, Windows i Linux.

Per obtenir més informació sobre la nostra aplicació d'escriptori Visiteu aquí!

Extensió del navegador

Consulteu la nostra extensió gratuïta del navegador per a Chrome, Firefox, Edge, Safari i Opera.

Per obtenir més informació sobre la nostra extensió del navegador Visiteu aquí!

Benvingut a Math Converse

Posseïdor del lloc

Posseïdor del lloc

Citeu aquesta pàgina

Codi QR

Feu una foto del codi QR per compartir aquesta pàgina o per obrir -la ràpidament al telèfon:

Relacionat
Compartir
×