Σπίτι Ολα Ορισμοί

Ολα Ορισμοί

All Definitions Header Showcase

Περιηγηθείτε στην αυξανόμενη συλλογή των ορισμών που μπορείτε να φτάσετε χρήσιμες για την περαιτέρω κατανόηση των συγκεκριμένων εννοιών και θεμάτων:

ABCE△ABC ~ △DEFDF

Ομοιότητα

Η ομοιότητα AA ή η γωνιακή ομοιότητα σημαίνει ότι δύο τρίγωνα έχουν αντίστοιχες γωνίες που είναι σύμφωνες όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, τα τρίγωνα είναι …

ABCDEF△ABC ≅ △DEF

Aas concruence

Η συσχέτιση AAS ή η γωνιακή πλευρά της γωνίας είναι όταν δύο τρίγωνα έχουν αντίστοιχες γωνίες και πλευρές που είναι σύμφωνες όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα…

ARC =_ΔyΔx

ΤΟΞΟ

Το Arc Μια συντομογραφία του μέσου ρυθμού αλλαγής είναι η μεταβολή της τιμής μιας ποσότητας διαιρούμενο με τον χρόνο που έχει περάσει. Για μια συνάρτηση, αυτή …

(x,y)

Τετμημένη

Στα μαθηματικά, η τετράγωνη και η τεταγμένη είναι αντίστοιχα η πρώτη και η δεύτερη συντεταγμένη ενός σημείου σε ένα σύστημα συντεταγμένων. Το abscissa είναι ο …

|-x| = x|-3| = 3

Απόλυτη τιμή

Η απόλυτη τιμή ή το μέτρο ενός πραγματικού αριθμού x, που υποδηλώνεται | x |, είναι η μη αρνητική τιμή του x ανεξάρτητα από το σημάδι του.

Ακρίβεια

Η ακρίβεια είναι πόσο κοντά είναι μια προσέγγιση σε μια πραγματική τιμή. Με άλλους όρους, στη μέτρηση ενός συνόλου, η ακρίβεια αναφέρεται στην εγγύτητα των μετ…

Οξεία γωνία

Μια οξεία γωνία είναι μια γωνία που έχει ένα μέτρο μικρότερο από & frasl;

Οξύ τρίγωνο

Ένα οξύ τρίγωνο (ή οξεία γωνιακό τρίγωνο) είναι ένα τρίγωνο στο οποίο και οι τρεις εσωτερικές γωνίες είναι οξείες γωνίες (λιγότερο από 960; .

Αλγόριθμος

Ένας αλγόριθμος είναι ένα συγκεκριμένο σύνολο οδηγιών για τη διεξαγωγή μιας διαδικασίας ή την επίλυση ενός προβλήματος, συνήθως με την απαίτηση ότι η διαδικασί…

Α α

Άλφα (α, α)

Το άλφα (α, α) είναι το πρώτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Στο σύστημα των ελληνικών αριθμών, έχει τιμή 1.

Αλφάβητο

Ένα αλφάβητο είναι ένα σετ (συνήθως μόνο γράμματα) από τα οποία προέρχεται ένα υποσύνολο. Μια ακολουθία γραμμάτων ονομάζεται λέξη και ένα σύνολο λέξεων ονομάζε…

Αλφατικός

Ένα αλφαματικό είναι ένα κρυπτογραφικό (αριθμητικό παζλ) όπου τα γράμματα που χρησιμοποιούνται για να αντιπροσωπεύουν ξεχωριστά ψηφία προέρχονται από σχετικές …

Εναλλασσόμενες σειρές

Μια εναλλακτική σειρά είναι μια σειρά που εναλλάσσεται μεταξύ θετικών και αρνητικών όρων.

Υψόμετρο

Το υψόμετρο που αναφέρεται διαφορετικά ως ύψος ορίζεται με βάση το πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται (αεροπορία, γεωμετρία, γεωγραφική έρευνα, αθλητισμός, ατμο…

Υψόμετρο κώνου

Το υψόμετρο ή το ύψος ενός κώνου είναι η απόσταση από την κορυφή ενός κώνου στη βάση του. Είναι το συντομότερο τμήμα γραμμής μεταξύ της κορυφής ενός κώνου και …

Υψόμετρο ενός κυλίνδρου

Το υψόμετρο ή το ύψος ενός κυλίνδρου είναι η απόσταση μεταξύ των βάσεων ενός κυλίνδρου. Είναι το συντομότερο τμήμα γραμμής μεταξύ των (ενδεχομένως εκτεταμένων)…

Υψόμετρο παραλληλόγραμμα

Το υψόμετρο ή το ύψος ενός παραλληλόγραμμα είναι η απόσταση μεταξύ των αντίθετων πλευρών ενός παραλληλόγραμμα. Είναι το συντομότερο τμήμα γραμμής μεταξύ των αν…

Υψόμετρο πρίσματος

Το υψόμετρο ή το ύψος ενός πρίσματος είναι η απόσταση μεταξύ των δύο βάσεων ενός πρίσματος. Είναι το συντομότερο τμήμα γραμμής μεταξύ των (ενδεχομένως εκτεταμέ…

Υψόμετρο πυραμίδας

Το υψόμετρο ή το ύψος μιας πυραμίδας είναι η απόσταση από την κορυφή στη βάση μιας πυραμίδας. Είναι το συντομότερο τμήμα γραμμής μεταξύ της κορυφής μιας πυραμί…

Υψόμετρο τραπεζοειδούς

Το υψόμετρο ή το ύψος ενός τραπεζοειδούς είναι η απόσταση μεταξύ των δύο βάσεων ενός τραπεζοειδούς. Είναι το συντομότερο τμήμα γραμμής μεταξύ των βάσεων. Το υψ…

Ύψος τριγώνου

Το υψόμετρο ή το ύψος ενός τριγώνου είναι η απόσταση μεταξύ μιας κορυφής ενός τριγώνου και της αντίθετης πλευράς. Είναι το συντομότερο τμήμα γραμμής μεταξύ μια…

Rr

Στεφάνη

Ένας δακτύλιος ή πλυντήριο είναι η περιοχή μεταξύ δύο ομόκεντρων κύκλων που έχουν διαφορετικές ακτίνες. Η περιοχή ενός δακτυλίου = π (R 2 - r 2 )

Κορυφή

Μια κορυφή είναι η κορυφή ενός τριγώνου ισοσκελής που έχει μια γωνία διαφορετική από τις δύο ίσες γωνίες. Μια κορυφή μπορεί επίσης να είναι η κοινή κορυφή στην…

Έκταση ενός κύκλου

Η περιοχή ενός κύκλου υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον τύπο: a =#960; r 2 όπου r αντιπροσωπεύει την ακτίνα κύκλων.

Περιοχή ενός ισόπλευρου τρίγωνου

Η περιοχή ενός ισόπλευρου τριγώνου υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον τύπο: a = s 2 & nbsp; 3 & nbsp; & frasl;

Αργά και αεροπλάνο

Το αεροπλάνο Argand γνωστό και ως σύνθετο επίπεδο, το επίπεδο Z-Plane ή το Gauss είναι μια γεωμετρική αναπαράσταση των σύνθετων αριθμών που καθορίζεται από τον…

Αριθμητική

Η αριθμητική είναι ένας κλάδος των μαθηματικών που ασχολούνται με ακέραιους ή γενικότερα αριθμητικούς υπολογισμούς. Οι αριθμητικές λειτουργίες περιλαμβάνουν τη…

Μέση τιμή

Ένας μέσος όρος είναι ένας μόνο αριθμός που λαμβάνεται ως αντιπροσωπευτικός μιας λίστας αριθμών. Διαφορετικές έννοιες του μέσου όρου χρησιμοποιούνται σε διαφορ…

ARC =_ΔyΔx

Μέσος ρυθμός αλλαγής

Ο μέσος ρυθμός μεταβολής ή το τόξο είναι η μεταβολή της τιμής μιας ποσότητας διαιρούμενο με το χρονικό διάστημα που έχει περάσει. Για μια συνάρτηση, αυτή είναι…

Β β

Beta (β, β)

Το βήτα (β, β) είναι το δεύτερο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Στο σύστημα των ελληνικών αριθμών, έχει τιμή 2.

Δισδιάστατος χώρος

Ο δισδιάστατος χώρος που αναφέρεται διαφορετικά ως δισδιάστατος χώρος είναι μια γεωμετρική ρύθμιση στην οποία απαιτούνται δύο τιμές (που ονομάζονται παράμετροι…

Προϊόν πλαισίου

Το προϊόν κουτιού που αναφέρεται διαφορετικά ως κλιμακωτό τριπλό προϊόν, το μεικτό προϊόν και το τριπλό κλιμακωτό προϊόν είναι μια μέθοδος πολλαπλασιασμού τριώ…

Χ χ

Chi (χ, χ)

Το chi (χ, χ) είναι το 22ο γράμμα του ελληνικού αλφάβητου, που χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύει τον ήχο CH (όπως στο Scottish Loch ή στο γερμανικό bauch) …

Χορδή

Μια χορδή ενός κύκλου είναι ένα τμήμα ευθείας γραμμής στο εσωτερικό ενός κύκλου του οποίου τα τελικά σημεία βρίσκονται σε αυτόν τον κύκλο. Η άπειρη επέκταση γρ…

Περιφέρεια

Η περιφέρεια μπορεί να οριστεί από ορισμένους ως απόσταση γύρω από το εξωτερικό ενός αυθαίρετου κλειστού αντικειμένου (μερικές φορές περιορίζεται σε ένα κλειστ…

Κολλώδης

Στη γεωμετρία, η κολνεμικότητα ενός συνόλου σημείων είναι η ιδιοκτησία της ξαπλωμένης τους σε μία μόνο γραμμή. Ένα σύνολο σημείων με αυτό το ακίνητο λέγεται ότ…

Σύνθετο επίπεδο

Το πολύπλοκο επίπεδο γνωστό και ως επίπεδο Argand Plane, Z-Plane ή Gauss είναι μια γεωμετρική αναπαράσταση των σύνθετων αριθμών που καθορίζεται από τον πραγματ…

Συμπίεση

Μια συμπίεση ή συστολή είναι ένας μετασχηματισμός στον οποίο ένας αριθμός αυξάνεται μικρότερος. Οι συμπιέσεις μπορεί να είναι σε σχέση με ένα σημείο (συμπίεση …

Ταυτόχρονος

Ταυτόχρονα αναφέρεται όταν δύο ή περισσότερες γραμμές ή καμπυλές όλες διασταυρώνονται σε ένα μόνο σημείο.

Περίοδος μετατροπής

Η περίοδος μετατροπής είναι το χρονικό διάστημα μεταξύ των πληρωμών τόκων.

Δεκάδες

Ένα decile είναι οποιαδήποτε από τις εννέα τιμές που χωρίζουν τα ταξινομημένα δεδομένα σε δέκα ίσα μέρη, έτσι ώστε κάθε τμήμα να αντιπροσωπεύει το ένα δέκατο τ…

Δ δ

Δέλτα (Δ, δ)

Το Delta (δ, δ) είναι το τέταρτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Στο σύστημα των ελληνικών αριθμών έχει τιμή 4.

Διάμετρος

Η διάμετρος είναι ένα τμήμα γραμμής που συνδέει δύο σημεία σε έναν κύκλο ή σφαίρα που περνούν από το κέντρο. Η διάμετρος χρησιμοποιείται επίσης για να αναφερθε…

Διαφορά

Η διαφορά είναι το αποτέλεσμα της αφαίρεσης δύο εκφράσεων ή αριθμών (n - n 2 ), όπου το σήμα μείον υποδηλώνει την αφαίρεση. Για παράδειγμα, η διαφορά μεταξύ…

Χωντιμικός

Ένα digimetic είναι ένα κρυπτογραφικό (αριθμητικό παζλ) όπου ορισμένα ψηφία χρησιμοποιούνται για να αντιπροσωπεύουν ή να αντικαταστήσουν άλλα ψηφία.

Δίλημμα

Ένα δίλημμα είναι μια κατάσταση στην οποία πρέπει να επιτευχθεί μια απόφαση από ένα σύνολο αρκετών εναλλακτικών αποφάσεων όπου κανένας από αυτούς δεν είναι σαφ…

Ενδοκάγωνο

Ένα ενδογέμα που αναφέρεται διαφορετικά ως undecagon, hendecagon ή 11-gon στη γεωμετρία είναι ένα έντεκα όψεως πολύγωνο.

Ε ε

Epsilon (ε, ε)

Epsilon (ε, ε) ή Lunate ϵ ή Ελληνικά: έψι, είναι το πέμπτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου, αντίστοιχο φωνητικά με ένα μέτωπο απέκλετο φωνήεν /e /. Στο σύστημα …

Αυτός που απέχει εξίσου

Ένα σημείο λέγεται ότι είναι ισότιμο από ένα σύνολο αντικειμένων εάν οι αποστάσεις μεταξύ αυτού του σημείου και κάθε αντικειμένου στο σετ είναι ίσες.

Η η

ETA (η, η)

Το ETA (η, η) είναι το έβδομο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Αρχικά υποδηλώνοντας ένα σύμφωνο /h /, η ηχητική του αξία στην κλασσική σοφίτα της Αρχαίας Ελληνι…

Εκδήλωση

Ένα συμβάν είναι ένα συγκεκριμένο υποσύνολο ενός χώρου πιθανότητας. Επομένως, τα γεγονότα είναι συλλογές των αποτελεσμάτων στις οποίες έχουν ανατεθεί πιθανότητ…

Σταθερός

Σταθερά σημαίνει ότι το αντικείμενο θεωρείται σταθερό στο επίπεδο, έτσι ώστε να μην μπορεί να παραληφθεί και να αναστραφεί εάν αναφέρεται σε ένα επίπεδη αντικε…

Γ γ

Γάμα (γ, γ)

Gamma (Γ, γ) is the third letter of the Greek alphabet. In the system of Greek numerals it has a value of 3.

Googol

Το Googol είναι ένας μεγάλος αριθμός ίσος με 10 10 2 ή 10 100 . Με άλλα λόγια, το ψηφίο 1 με 100 μηδενικά ακολουθώντας. Γράφτηκε ρητά, 10, 000, 000, 000, …

Googolplex

Το Googolplex είναι ένας μεγάλος αριθμός ίσος με 10 10 100 ή 10 googol . Με άλλους όρους, το ψηφίο 1 με έναν αριθμό μηδενικών Googol (10 ) που ακολουθεί.

Ελληνικό αλφάβητο

Το ελληνικό αλφάβητο έχει χρησιμοποιηθεί για να γράψει την ελληνική γλώσσα από το τέλος του 9ου ή πρώιμου όγδοου αιώνα π.Χ. Προέρχεται από το προηγούμενο φοινι…

Ελληνικοί αριθμοί

Οι ελληνικοί αριθμοί, επίσης γνωστοί ως Ionic, Ionian, Milesian ή Alexandrian Numerals, είναι ένα σύστημα γραφής αριθμών που χρησιμοποιούν τα γράμματα του ελλη…

Υψος

Το ύψος που αναφέρεται διαφορετικά ως υψόμετρο ορίζεται με βάση το πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται (αεροπορία, γεωμετρία, γεωγραφική έρευνα, αθλητισμός, ατμο…

Ύψος κώνου

Το ύψος ή το υψόμετρο ενός κώνου είναι η απόσταση από την κορυφή ενός κώνου στη βάση του. Είναι το συντομότερο τμήμα γραμμής μεταξύ της κορυφής ενός κώνου και …

Ύψος ενός κυλίνδρου

Το ύψος ή το υψόμετρο ενός κυλίνδρου είναι η απόσταση μεταξύ των βάσεων ενός κυλίνδρου. Είναι το συντομότερο τμήμα γραμμής μεταξύ των (ενδεχομένως εκτεταμένων)…

Ύψος παραλληλόγραμμα

Το ύψος ή το υψόμετρο ενός παραλληλόγραμμα είναι η απόσταση μεταξύ των αντίθετων πλευρών ενός παραλληλόγραμμα. Είναι το συντομότερο τμήμα γραμμής μεταξύ των αν…

Ύψος πρίσματος

Το ύψος ή το υψόμετρο ενός πρίσματος είναι η απόσταση μεταξύ των δύο βάσεων ενός πρίσματος. Είναι το συντομότερο τμήμα γραμμής μεταξύ των (ενδεχομένως εκτεταμέ…

Ύψος πυραμίδας

Το ύψος ή το υψόμετρο μιας πυραμίδας είναι η απόσταση από την κορυφή στη βάση μιας πυραμίδας. Είναι το συντομότερο τμήμα γραμμής μεταξύ της κορυφής μιας πυραμί…

Ύψος τραπεζοειδούς

Το ύψος ή το υψόμετρο ενός τραπεζοειδούς είναι η απόσταση μεταξύ των δύο βάσεων ενός τραπεζοειδούς. Είναι το συντομότερο τμήμα γραμμής μεταξύ των βάσεων. Το ύψ…

Ύψος τριγώνου

Το ύψος ή το υψόμετρο ενός τριγώνου είναι η απόσταση μεταξύ μιας κορυφής ενός τριγώνου και της αντίθετης πλευράς. Είναι το συντομότερο τμήμα γραμμής μεταξύ μια…

Ανοησίες

Ένα hendecagon που αναφέρεται διαφορετικά ως ένα undecagon, endecagon ή 11-gon στη γεωμετρία είναι ένα έντεκα όψεως πολύγωνο. Το όνομα Hendecagon, από την ελλη…

Υψηλό τεταρτημόριο

The high quartile given a set of data, is a number for which 75% of the data is less than that number. The high quartile is the same as the median of the part…

Ανώτερο τεταρτημόριο

The higher quartile given a set of data, is a number for which 75% of the data is less than that number. The higher quartile is the same as the median of the …

Οριζόντιος

Οριζόντια μέσα προσανατολισμένα σε μια θέση κάθετη προς τα πάνω και προς τα κάτω και επομένως παράλληλα με μια επίπεδη επιφάνεια. Για παράδειγμα, ένα πάτωμα ή …

Οριζόντια διαστολή

Μια οριζόντια διαστολή ή τέντωμα είναι ένα τέντωμα στην οποία μια επίπεδη μορφή παραμορφώνεται οριζόντια.

Οριζόντια έκταση

Ένα οριζόντιο τέντωμα ή διαστολή είναι ένα τέντωμα στο οποίο μια επίπεδη μορφή παραμορφώνεται οριζόντια.

Υπερσύτης

Το Hyperspace αναφέρεται σε ένα χώρο που έχει διαστάσεις n> 3.

Αδύνατη εκδήλωση

Ένα αδύνατο γεγονός είναι ένα γεγονός που έχει μηδενική πιθανότητα εμφάνισης.

Ενσωμάτωση

Η ενσωμάτωση είναι η διαδικασία υπολογισμού ή απόκτησης ενός ολοκληρωμένου, είτε ενός οριστικού ολοκληρωμένου είτε ενός αόριστου ολοκλήρου. Ένας πιο αρχαϊκός ό…

SI

International System of Units (SI)

The International System of Units, internationally known by the abbreviation SI (Système International), is the modern form of the metric system.

Ι ι

IOTA (Ε, Ε)

Η Iota (I, I) είναι η ένατη επιστολή του ελληνικού αλφάβητου. Προέρχεται από το φοινικικό γράμμα Yodh.

Ασυνέχεια πηδώντας

Μια ασυνέχεια άλματος ή η ασυνέχεια βημάτων είναι μια ασυνέχεια όπου το γράφημα βήματα ή πηδάει από ένα συνδεδεμένο κομμάτι του γραφήματος στο άλλο. Είναι μια …

Κ κ

Kappa (κ, κ)

Το Kappa (κ, κ) είναι το 10ο γράμμα του ελληνικού αλφάβητου, που χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύει τον ήχο [k] στην αρχαία και σύγχρονη ελληνική.

Χαρταετός

Ένας χαρταετός είναι ένα επίπεδη κυρτό τετράπλευρο που αποτελείται από δύο γειτονικές πλευρές του μήκους Α και των άλλων δύο πλευρών του μήκους Β που είναι σύμ…

Λ λ

Lambda (λ, λ)

Το Lambda (λ, λ) είναι το 11ο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου, που αντιπροσωπεύει τον ήχο /L /. Στο σύστημα των ελληνικών αριθμών η Lambda έχει αξία 30.

Κορυφαίος συντελεστής

Ένας κορυφαίος συντελεστής είναι ο συντελεστής ενός κύριου όρου πολυώνυμων. Για παράδειγμα, δεδομένου του πολυώνυμου 8x 5 + 3x 2 - 3x + 7, ο κορυφαίος συντ…

Lemniscate

A lemniscate is a curve usually expressed in polar coordinates and is in the form of any of the various figure eight shaped curves.

Γράμμα

Ένα γράμμα είναι ένα στοιχείο ενός αλφαβήτου και μια συλλογή επιστολών σχηματίζει μια λέξη.

Μικτό προϊόν

Το μεικτό προϊόν αναφέρεται διαφορετικά ως κλιμακωτό τριπλό προϊόν, το Triple Scalar Product και το Box Product είναι μια μέθοδος πολλαπλασιασμού τριών τρισδιά…

Μ μ

Mu (μ, μ)

Mu (μ, μ) ή μου είναι το 12ο γράμμα του ελληνικού αλφάβητου. Στο σύστημα των ελληνικών αριθμών έχει τιμή 40.

Ν ν

Nu (ν, ν)

Το Nu (ν, ν) είναι το 13ο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Στο σύστημα των ελληνικών αριθμών έχει αξία 50. Προέρχεται από την αρχαία φοινικική γλώσσα της μοναχή…

Αμβλεία γωνία

Μια αμβλεία γωνία είναι μια γωνία που έχει μέτρο μεγαλύτερη από ακτίνια ή 90 °, αλλά λιγότερο από π ακτίνια ή βαθμούς 180 °.

Αμβλύ τρίγωνο

Ένα αμβλετικό τρίγωνο (ή αμβλεία γωνιακό τρίγωνο) είναι ένα τρίγωνο στο οποίο μία από τις εσωτερικές γωνίες είναι μια αμβλεία γωνία (μεγαλύτερη από 960; πτυχί…

Ω ω

Ωμέγα (ω, ω)

Το ωμέγα (ω, ω) είναι το 24ο και τελευταίο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Στο σύστημα των ελληνικών αριθμών έχει τιμή 800.

Ο ο

Omicron (ο, ο)

Το Omicron (O, O) είναι το 15ο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Στο σύστημα των ελληνικών αριθμών έχει αξία 70.

(x,y)

Τεταγμένη

Στα μαθηματικά, η τεταγμένη και η abscissa είναι αντίστοιχα η δεύτερη και η πρώτη συντεταγμένη ενός σημείου σε ένα σύστημα συντεταγμένων. Η τεταγμένη είναι η δ…

Θεώρημα Pappus & Apos

Το θεώρημα του Pappus ή το θεώρημα του Pappus γενικά αναφέρονται σε πολλά διαφορετικά θεωρήματα. Περιλαμβάνουν το θεώρημα του Pappus & APOS, την αλυσίδα Pappus…

Περίμετρος

Μια περίμετρο είναι ένα μονοπάτι που περιλαμβάνει ή περιβάλλει ένα δισδιάστατο σχήμα. Ο όρος περίμετρος αναφέρεται είτε στην καμπύλη που αποτελεί το όριο ενός …

Φ φ

Phi (φ, φ)

Το Phi (φ, φ) είναι το 21ο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Στο σύστημα των παραδοσιακών ελληνικών αριθμών, το Phi έχει αξία 500 (#966; ʹ) ή 500.000 (͵ φ).

Π π

Pi (π, π)

Το PI (π, π) είναι το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου, που αντιπροσωπεύει τον ήχο [p]. Στο σύστημα των ελληνικών αριθμών έχει τιμή 80.

Σημείο

A point is the geometric figure formed at the intersection of two distinct lines.

Πρόθεμα

A prefix is an affix which is placed before the stem of a word to denote additional information or change the meaning of that word.

Ψ ψ

PSI (ψ, ψ)

Το PSI (ψ, ψ) είναι το 23ο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Στο σύστημα των ελληνικών αριθμών έχει αριθμητική τιμή 700.

Ε1

The Q1 given a set of data, is a number for which 25% of the data is less than that number. The Q1 is the same as the median of the part of the data which is …

Ε33

The Q3 given a set of data, is a number for which 75% of the data is less than that number. The Q3 is the same as the median of the part of the data which is …

Ρ ρ

Rho (ρ, ρ)

Ο Rho (ρ, ρ) είναι το 17ο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Στο σύστημα των ελληνικών αριθμών έχει αξία 100. Προέρχεται από φοινικική επιστολή res.

Σκικευμένο τριπλό προϊόν

Το κλιμακωτό τριπλό προϊόν που αναφέρεται διαφορετικά ως τριπλό κλιμακωτό προϊόν, το μεικτό προϊόν και το προϊόν κουτιού είναι μια μέθοδος πολλαπλασιασμού τριώ…

Σ σ

Sigma (σ, σ)

Η Sigma (σ, σ) είναι το δέκατο όγδοο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Στο σύστημα των ελληνικών αριθμών, έχει αξία 200. Γενικά μαθηματικά, κεφαλαία Σ χρησι…

Παρόμοιος

Δύο αριθμοί λέγεται ότι είναι παρόμοια όταν όλες οι αντίστοιχες γωνίες είναι ίσες και όλες οι αποστάσεις αυξάνονται ή μειώνονται στην ίδια αναλογία, που ονομάζ…

Βήμα ασυνέχεια

Μια ασυνέχεια βήματος ή η ασυνέχεια άλματος είναι μια ασυνέχεια όπου το γράφημα βήματα ή πηδάει από ένα συνδεδεμένο κομμάτι του γραφήματος στο άλλο.

Γωνία εξαγορής

Μια γωνία απόσυρσης είναι η γωνία που κόβεται από μια κυκλική επιφάνεια ή κομμάτι χαρτιού, έτσι ώστε η επιφάνεια να μπορεί να έλθει σε ένα σωστό κυκλικό κώνο.

Τ τ

Tau (τ, τ)

Το Tau (τ, τ) είναι το 19ο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Στο σύστημα των ελληνικών αριθμών έχει αξία 300.

Ορος

Ένας όρος στα μαθηματικά είναι μια μεταβλητή, σταθερή ή το αποτέλεσμα της δράσης σε μεταβλητές και σταθερές από τα σύμβολα λειτουργίας. Με απλούστερους όρους, …

Πλευρά τερματικού μιας γωνίας

Η ακροδέκτη πλευρά μιας γωνίας θ που τραβήχτηκε σε τυπική θέση της γωνίας είναι η πλευρά που δεν είναι η αρχική πλευρά. Με άλλους όρους είναι η ακτίνα όπου στα…

Θεώρημα

Ένα θεώρημα είναι μια μη-αυτο-εμφανή δήλωση που έχει αποδειχθεί ότι είναι αληθινή, είτε με βάση γενικά αποδεκτές δηλώσεις όπως αξιώματα, αξιώματα είτε με βάση …

Θεώρημα του Pappus

Το θεώρημα του θεώρημα του Pappus ή του Pappus, γενικά αναφέρεται σε πολλά διαφορετικά θεωρήματα. Περιλαμβάνουν το θεώρημα του Pappus & APOS, την αλυσίδα Pappu…

Θ θ

Θήτα (θ, θ)

Το Theta (θ, θ) είναι το όγδοο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου, που προέρχεται από το φοινικικό γράμμα Teth. Στο σύστημα των ελληνικών αριθμών έχει την τιμή 9.

Τρίτο τεταρτημόριο

The third quartile given a set of data, is a number for which 75% of the data is less than that number. The third quartile is the same as the median of the pa…

Ώρα

Time is the continued sequence of existence and events that occur in an apparently irreversible succession from the past, through the present, and into the fut…

Εγκάρσιος

Μια εγκάρσια είναι μια γραμμή που διέρχεται από δύο γραμμές στο ίδιο επίπεδο σε δύο ξεχωριστά σημεία. Οι εγκάρσες παίζουν ρόλο στη διαπίστωση εάν δύο άλλες γρα…

Τριγωνισμός

Η τριγωνισμός είναι μια διαδικασία στην τριγωνομετρία και τη γεωμετρία του προσδιορισμού της κατεύθυνσης και της απόστασης σε ένα αντικείμενο ή ένα σημείο από …

Τριώνυμος

Ένα τρινυμικό είναι ένα πολυώνυμο που αποτελείται από τρεις όρους ή μονοτομικά που δεν είναι όπως οι όροι. Παραδείγματα τριώμων περιλαμβάνουν: x 2 + 4x - 6, …

Τριπλούς

Το Triple σημαίνει πολλαπλασιασμό με τρία. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όσον αφορά ορισμένους άλλους όρους και έννοιες όπως οι φορείς και το τριπλό προϊόν …

Τριπλή ρίζα

Μια τριπλή ρίζα είναι μια ρίζα μιας πολυωνυμικής εξίσωσης με πολλαπλότητα 3. Η τριπλή ρίζα αναφέρεται επίσης σε μηδέν μιας πολυωνυμικής λειτουργίας με πολλαπλό…

Τριπλό κλιμακωτό προϊόν

Το τριπλό κλιμακωτό προϊόν αναφέρεται διαφορετικά ως κλιμακωτό τριπλό προϊόν, το μικτό προϊόν και το προϊόν κουτιού είναι μια μέθοδος πολλαπλασιασμού τριών τρι…

Ασήμαντος

Το Trivial σχετίζεται ή είναι η μαθηματικά πιο απλή περίπτωση. Γενικότερα, ο όρος ασήμαντος χρησιμοποιείται για να περιγράψει οποιοδήποτε αποτέλεσμα που απαιτε…

Κολοβωμένος κώνος ή πυραμίδα

Ένας περικομμένος κώνος ή πυραμίδα είναι ένας κώνος ή πυραμίδα που έχει αποκομίσει την κορυφή του από ένα διασταυρωμένο επίπεδο. Το αεροπλάνο μπορεί να είναι ε…

Κολλημένος κύλινδρος ή πρίσμα

Ένας κολοβωμένος κύλινδρος ή πρίσμα είναι ένας κύλινδρος ή πρίσμα που έχει μια βάση κομμένη από ένα επίπεδο διασταύρωσης. Η άλλη βάση δεν επηρεάζεται από την π…

Περικοπή ενός αριθμού

Η περικοπή ενός αριθμού που αναφέρεται διαφορετικά, όπως ακριβώς η περικοπή είναι μια μέθοδος προσέγγισης ενός δεκαδικού αριθμού με την απόρριψη όλων των δεκαδ…

Περικοπή

Η περικοπή που αναφέρεται διαφορετικά ως περικοπή ενός αριθμού είναι μια μέθοδος προσέγγισης ενός δεκαδικού αριθμού με την απόρριψη όλων των δεκαδικών θέσεων π…

Δίδυμε

Ένας δίδυμος πρωταρχικός είναι ένας πρωταρχικός αριθμός που είναι είτε 2 λιγότερο είτε 2 περισσότερο από έναν άλλο πρωταρχικό αριθμό. Για παράδειγμα, είτε μέλο…

Δισδιάστατος

Δύο διαστάσεις ή δύο διαστάσεις είναι η ιδιότητα ενός επιπέδου που υποδεικνύει ότι η κίνηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο κάθετες κατευθύνσεις.

Δύο διαστατικός χώρος

Δύο διαστάσεις χώρος που αναφέρεται διαφορετικά ως δισδιάστατος χώρος είναι μια γεωμετρική ρύθμιση στην οποία απαιτούνται δύο τιμές (που ονομάζονται παράμετροι…

Δύο διαστάσεις

Δύο διαστάσεις ή δύο διαστάσεις είναι η ιδιότητα ενός επιπέδου που υποδεικνύει ότι η κίνηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο κάθετες κατευθύνσεις.

Δύο μορφή παρακολούθησης για την εξίσωση μιας γραμμής

Δύο μορφή παρακολούθησης για την εξίσωση μιας γραμμής είναι μια εξίσωση μιας γραμμής όπου x & frasl; /sub> = 1, όπου a είναι το x-intercept και b είναι το y-…

U-υποβολή

Η U-Substitution είναι επίσης γνωστή ως ενσωμάτωση με υποκατάσταση ή μέθοδο υποκατάστασης, είναι μια μέθοδος ολοκλήρωσης για την αξιολόγηση των ολοκληρωμάτων. …

Απεριόριστο σύνολο αριθμών

Το απεριόριστο σύνολο αριθμών είναι ένα σύνολο αριθμών που δεν είναι οριοθετημένοι. Με άλλα λόγια, ένα σετ που στερείται είτε ένα κατώτερο όριο είτε ένα ανώτερ…

Αμέτρητος

Η αμέτρητη αλλιώς γνωστή ως αμέτρητη ή αμέτρητα άπειρη είναι ένα άπειρο σετ που περιέχει πάρα πολλά στοιχεία για να είναι μετρήσιμα.

Αμέτρητο σετ

Τα αμέτρητα σύνολα που αλλιώς είναι γνωστά ως αμέτρητα ή αμέτρητα άπειρα είναι ένα άπειρο σετ που περιέχει πάρα πολλά στοιχεία για να είναι μετρήσιμα.

Αμέτρητα άπειρος

Αμέτρητα άπειρο, γνωστό και ως αμέτρητο ή αμέτρητο σετ είναι ένα άπειρο σετ που περιέχει πάρα πολλά στοιχεία για να είναι μετρήσιμα.

Ενδεκάγωνο

Ένα undecagon που αναφέρεται διαφορετικά ως hendecagon, endecagon ή 11-gon στη γεωμετρία είναι ένα έντεκα όψεως πολύγωνο.

Απροσδιόριστη κλίση

Η απροσδιόριστη κλίση εμφανίζεται όταν η κλίση είναι για μια κατακόρυφη γραμμή. Μια κατακόρυφη γραμμή έχει μια απροσδιόριστη κλίση επειδή όλα τα σημεία στη γρα…

Υπολειπόμενο σύστημα εξισώσεων

Το υποεκπροσδιπτωτικό σύστημα εξισώσεων είναι ένα σύστημα γραμμικών εξισώσεων ή ένα σύστημα πολυωνυμικών εξισώσεων εάν υπάρχουν λιγότερες εξισώσεις από τις μετ…

Ενωση

Η Ένωση (που υποδηλώνεται από το "8746;) στη θεωρία των συνόλων, μιας συλλογής σύνολα είναι το σύνολο όλων των στοιχείων της συλλογής.

Κύκλος μονάδας

Ο κύκλος μονάδας είναι ένας κύκλος με ακτίνα 1 που επικεντρώνεται στην προέλευση στο επίπεδο X-Y.

Ορισμοί Trig Circle Unit Circle

Οι ορισμοί Trig Circle Trig είναι ένα σύνολο ορισμών των τριγωνομετρικών λειτουργιών Sine, Cosine, εφαπτομένης, cosecant, secant και cotangent όλα τα οποία προ…

Διάνυσμα μονάδας

Ένα διάνυσμα μονάδας είναι ένας φορέας με μήκος ή μέγεθος 1. Μερικές φορές, ο φορέας μονάδας ονομάζεται επίσης φορέας κατεύθυνσης.

Ανω όριο

Το ανώτερο όριο μιας συνάρτησης C υπάρχει για μια συνάρτηση F εάν η κατάσταση F (x) ≤ C για όλα τα Χ στον τομέα του.

Επάνω τεταρτημόριο

The upper quartile given a set of data, is a number for which 75% of the data is less than that number. The upper quartile is the same as the median of the pa…

Υ υ

Upsilon (υ, υ)

Το Upsilon (υ, υ) ή το Ypsilon είναι το 20ο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Στο σύστημα των ελληνικών αριθμών, έχει αξία 400.

Μεταβλητός

Στα μαθηματικά, μια μεταβλητή είναι ένα σύμβολο που χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύει ένα αυθαίρετο στοιχείο που μπορεί να αλλάξει ή που μπορεί να πάρει δι…

Varignon παραλληλόγραμμο ενός τετράπλευρου

Ένα παραλληλόγραμμο Varignon ενός τετράπλευρου είναι ένα παραλληλόγραμμο που σχηματίζεται συνδέοντας τα μεσαία σημεία των παρακείμενων πλευρών ενός τετράπλευρο…

Διάνυσμα

Οι φορείς είναι μια ποσότητα, που σχεδιάζεται ως βέλος, με τόσο την κατεύθυνση όσο και το μέγεθος. Για παράδειγμα, η δύναμη και η ταχύτητα είναι φορείς. Εάν μι…

Διανυσματικός υπολογισμός

Ο λογισμικός φορέα ή η ανάλυση φορέα είναι η χρήση του λογισμού (όρια, παράγωγα και ολοκληρώματα) με δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές ή δύο ή περισσότ…

Ταχύτητα

Η ταχύτητα ενός αντικειμένου είναι ο ρυθμός μεταβολής της θέσης του σε σχέση με ένα πλαίσιο αναφοράς και είναι συνάρτηση του χρόνου.

Διαγράμματα Venn

Ένα διάγραμμα Venn (που επίσης αναφέρεται ως πρωτεύον διάγραμμα, διάταγμα διαγράμματος ή λογικό διάγραμμα) είναι ένα διάγραμμα που δείχνει όλες τις πιθανές λογ…

Επαληθεύστε μια λύση

Η επαλήθευση ή ο έλεγχος μιας λύσης είναι η διαδικασία της διασφάλισης ότι μια λύση είναι σωστή με τη διασφάλιση ότι ικανοποιεί όλες τις εξισώσεις και / / τις …

Κορυφή

Μια κορυφή είναι ένα ειδικό σημείο ενός μαθηματικού αντικειμένου και είναι συνήθως μια θέση όπου συναντιούνται δύο ή περισσότερες γραμμές ή άκρα. Με άλλους όρο…

Κορυφή μιας υπερβολή

Οι κορυφές μιας υπερπολλάς είναι τα σημεία στα οποία μια υπερβολή κάνει τις πιο έντονες στροφές του. Οι κορυφές βρίσκονται στον κύριο άξονα που είναι η γραμμή …

Κορυφή μιας παραβολής

Η κορυφή μιας παραβολής είναι το σημείο στο οποίο μια παραβολή κάνει την πιο έντονη στροφή της. Η κορυφή είναι στα μισά του δρόμου μεταξύ του Directrix και της…

Κορυφή μιας ελλειψίας

Οι κορυφές μιας ελλειπτικής είναι τα σημεία στα οποία μια ελλειπή κάνει τις πιο έντονες στροφές του. Οι κορυφές βρίσκονται στον κύριο άξονα που είναι η γραμμή …

Κατακόρυφος

Τα κατακόρυφα μέσα προσανατολισμένα σε θέση προς τα πάνω και προς τα κάτω. Για παράδειγμα, ένας τοίχος είναι κάθετος.

Κατακόρυφες γωνίες

Οι κατακόρυφες γωνίες είναι γωνίες που είναι απέναντι από το άλλο στη διασταύρωση δύο γραμμών. Με άλλους όρους, δεδομένης της διασταυρούμενης γραμμής, οι δύο μ…

Κατακόρυφη συμπίεση

Μια κατακόρυφη συμπίεση ή συρρίκνωση είναι μια συμπίεση στην οποία μια επίπεδη μορφή παραμορφώνεται κάθετα.

Κατακόρυφη διαστολή

Μια κατακόρυφη διαστολή ή τέντωμα είναι ένα τέντωμα στην οποία μια επίπεδη μορφή παραμορφώνεται κάθετα.

Κατακόρυφη ελλειπή

Μια κατακόρυφη ελλειπτική είναι ένα κωνικό τμήμα που είναι ουσιαστικά ένας κάθετα τεντωμένος κύκλος. Με πιο επίσημους όρους ένα μέσο ελλειψίας για δύο συγκεκρι…

Κατακόρυφη υπερβολή

Μια κατακόρυφη υπερβολή είναι ένα κωνικό τμήμα που μπορεί να θεωρηθεί ως μια εσωτερική ελλειπή που ανοίγει προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Με πιο επίσημους όρους …

Εξίσωση κατακόρυφης γραμμής

Η εξίσωση μιας κατακόρυφης γραμμής είναι x = k, όπου το a αντιπροσωπεύει το x-intercept.

Δοκιμή κατακόρυφης γραμμής

Η δοκιμή κατακόρυφης γραμμής είναι μια γραφική μέθοδος προσδιορισμού εάν μια καμπύλη στο επίπεδο αντιπροσωπεύει το γράφημα μιας συνάρτησης εξετάζοντας οπτικά τ…

Κατακόρυφη παραβολή

Μια κατακόρυφη παραβολή είναι μια καμπύλη σχήματος U με ορισμένες ιδιότητες. Συγκεκριμένα, μια κατακόρυφη παραβολή είναι μια παραβολή που ανοίγει είτε προς τα …

Κατακόρυφη αντανάκλαση

Μια κατακόρυφη αντανάκλαση είναι ένας προβληματισμός στην οποία ένα επίπεδο φιγούρα αναστρέφεται πάνω από κάθετα. Μια κάθετη αντανάκλαση έχει οριζόντιο άξονα π…

Κατακόρυφη μετατόπιση

Στη γεωμετρία, μια κατακόρυφη μετατόπιση γνωστή και ως κάθετη μετάφραση, είναι μια μετάφραση ενός γεωμετρικού αντικειμένου σε μια κατεύθυνση παράλληλη με τον κ…

Κατακόρυφη συρρίκνωση

Μια κατακόρυφη συρρίκνωση ή συμπίεση είναι μια συρρίκνωση στην οποία μια επίπεδη μορφή παραμορφώνεται κάθετα.

Κατακόρυφη έκταση

Μια κατακόρυφη έκταση ή διαστολή είναι ένα τέντωμα στο οποίο μια επίπεδη μορφή παραμορφώνεται κάθετα.

Κατακόρυφη μετάφραση

Στη γεωμετρία, μια κατακόρυφη μετάφραση γνωστή και ως κάθετη μετατόπιση, είναι μια μετάφραση ενός γεωμετρικού αντικειμένου σε μια κατεύθυνση παράλληλη με τον κ…

Κορυφές μιας υπερβολή

Οι κορυφές μιας υπερπολλάς είναι τα σημεία στα οποία μια υπερβολή κάνει τις πιο έντονες στροφές του. Οι κορυφές βρίσκονται στον κύριο άξονα που είναι η γραμμή …

Κορυφές μιας ελλειψίας

Οι κορυφές μιας ελλειπτικής είναι τα σημεία στα οποία μια ελλειπή κάνει τις πιο έντονες στροφές του. Οι κορυφές βρίσκονται στον κύριο άξονα που είναι η γραμμή …

Δεσμός

Το Vinculum είναι μια οριζόντια γραμμή τοποθετημένη πάνω από πολλαπλές ποσότητες για να υποδείξει ότι σχηματίζουν μια μονάδα. Πολλές φορές, είναι η οριζόντια γ…

Ενταση ΗΧΟΥ

Ο όγκος είναι η συνολική ποσότητα του χώρου που περικλείεται ή καταλαμβάνεται σε ένα στερεό. Ο όγκος γενικά έχει μονάδες μήκους και απόστασης με κύβους (όπως c…

Όγκος από παράλληλες διατομές

Ο τύπος (Volume = A ∫ το μήκος του στερεού.) Και η εικόνα παρακάτω δίνει τον όγκο ενός στερεού.

Ροδέλα

Ένα πλυντήριο ή δακτύλιος είναι η περιοχή μεταξύ δύο ομόκεντρων κύκλων που έχουν διαφορετικές ακτίνες. Η περιοχή ενός πλυντηρίου = π (R 2 - r 2 )

Μέθοδος πλύσης

Η μέθοδος πλύσης είναι μια μέθοδος για τον υπολογισμό του όγκου ενός στερεού επανάστασης που είναι κοίλη γύρω από τον άξονά του ενσωματώνοντας πάνω από τους όγ…

Μήκος κύματος

Στη φυσική, το μήκος κύματος είναι η χωρική περίοδος ενός περιοδικού κύματος. Με άλλα λόγια, η απόσταση πάνω από την οποία επαναλαμβάνεται το σχήμα του κύματος.

Σταθμισμένος μέσος όρος

Ο σταθμισμένος μέσος ή σταθμισμένος αριθμητικός μέσος όρος είναι παρόμοιος με έναν συνηθισμένο αριθμητικό μέσο (ο πιο συνηθισμένος τύπος μέσου όρου), εκτός από…

Ολόκληροι αριθμοί

Ολόκληροι οι αριθμοί είναι οποιοσδήποτε αριθμός από το σύνολο των μη αρνητικών ακέραιων ακέραιων. Για παράδειγμα, οποιοσδήποτε από τους αριθμούς 0, 1, 2, 3, 4,…

Άγριο σημείο

Για οποιοδήποτε σημείο (P) στο όριο μιας συνηθισμένης μπάλας, βρείτε μια γειτονιά του P για την οποία η διασταύρωση με το όριο της μπάλας & Apos κόβει τη γειτο…

Δουλειά

Στη φυσική, η εργασία είναι προϊόν βίας και μετατόπισης. Μια δύναμη λέγεται ότι δουλεύει αν, όταν ενεργεί, υπάρχει μετατόπιση του σημείου εφαρμογής προς την κα…

X-intercept

Ένα σημείο στο οποίο ένα γράφημα τέμνει με τον άξονα x. Οι συνθέσεις X πρέπει να είναι πραγματικοί αριθμοί, σε αντίθεση με τις ρίζες και τα μηδενικά μιας συνάρ…

X-y αεροπλάνο

Ένα επίπεδο που σχηματίζεται από τον άξονα x και τον άξονα y.

Το επίπεδο X-Z

Ένα επίπεδο που σχηματίζεται από τον άξονα x και τον άξονα z.

Ξ ξ

Xi (ξ, ξ)

Το Xi (ξ, ξ) είναι το 14ο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Στο σύστημα των ελληνικών αριθμών, έχει τιμή 60. Το XI προέρχεται από το φοινικικό γράμμα Samekh.

Y-intercept

Ένα σημείο στο οποίο ένα γράφημα τέμνει τον άξονα y.

Αεροπλάνο y-z

Ένα επίπεδο που σχηματίζεται από τον άξονα y και τον άξονα z.

Z-intercept

Ένα σημείο στο οποίο ένα γράφημα τέμνει τον άξονα z.

Μηδέν

Το μηδέν είναι ένας αριθμός που υποδεικνύει καμία ποσότητα, μέγεθος ή μέγεθος. Το μηδέν είναι ο μόνος ακέραιος (και ο μόνος πραγματικός αριθμός) που δεν είναι …

Μηδενικές διαστάσεις

Οι μηδενικές διαστάσεις ή η μηδενική διαστάσεις είναι η ιδιότητα ενός σημείου που δεν δείχνει ότι δεν είναι δυνατή η κίνηση χωρίς να φύγετε από αυτό το σημείο.…

Μηδενικός μήνας

Μια μηδενική μήτρα είναι μια μήτρα M x N όπου όλα τα στοιχεία του είναι ίσα με το μηδέν και υποδηλώνονται από 0 . Οι μηδενικές μήτρες μερικές φορές αναφέροντα…

Μηδενική κλίση

Μια κλίση μηδέν σημαίνει ότι η γραμμή είναι μια οριζόντια γραμμή. Μια οριζόντια γραμμή έχει κλίση 0 επειδή όλα τα σημεία της έχουν την ίδια συντεταγμένη y.

Μηδενικός διάνυσμα

Ένα διάνυσμα με μηδέν. Που υποδηλώνεται 0, είναι ένας φορέας μήκους 0, και έτσι έχει όλα τα συστατικά ίσα με μηδέν.

Μηδέν μιας συνάρτησης

Μια τιμή του x που κάνει μια συνάρτηση f (x) ίση μηδενική. Με άλλα λόγια, μια τιμή του x έτσι ώστε το f (x) = 0. Το μηδέν μιας συνάρτησης μπορεί να είναι ένας …

Ζ ζ

Zeta (ζ, ζ)

Το Zeta (ζ, ζ) είναι το έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Στο σύστημα των ελληνικών αριθμών, έχει αξία 7. προέρχεται από το φοινικικό γράμμα Zayin.

×

Εφαρμογή

Ελέγξτε την δωρεάν εφαρμογή μας για το iOS & Android.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή μας Επισκεφθείτε εδώ!

Προσθέστε στην αρχική οθόνη

Προσθέστε το Math Converse ως εφαρμογή στην αρχική σας οθόνη.

Εφαρμογή

Ελέγξτε την ελεύθερη εφαρμογή της επιφάνειας εργασίας μας για MacOS, Windows & Linux.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της επιφάνειας εργασίας μας Επισκεφθείτε εδώ!

Επέκταση του προγράμματος περιήγησης

Ελέγξτε την επέκταση δωρεάν προγράμματος περιήγησης για Chrome, Firefox, Edge, Safari, & Opera.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επέκταση του προγράμματος περιήγησης Επισκεφθείτε εδώ!

Καλώς ήλθατε στο Math Converse

Σύμβουλο

Σύμβουλο

Αναφέρετε αυτήν τη σελίδα

Κώδικας QR

Τραβήξτε μια φωτογραφία του κώδικα QR για να μοιραστείτε αυτήν τη σελίδα ή να την ανοίξετε γρήγορα στο τηλέφωνό σας:

Μερίδιο
×