വീട് എല്ലാം നിര്വചനങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ലോക ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കാലം നിര്വചനം

കാലം നിര്വചനം

Time is the continued sequence of existence and events that occur in an apparently irreversible succession from the past, through the present, and into the future. It is a component quantity of various measurements used to sequence events, to compare the duration of events or the intervals between them. Time is also used to quantify rates of change of quantities in material reality or in the conscious experience. It is often referred to as a fourth dimension, along with the three spatial dimensions.

Common Conversions

A table of common unit conversions to illustrate the relative scale of time units:

സെക്കൻഡ് (കൾ)

മിനിറ്റ് (മിനിറ്റ്)

മണിക്കൂർ (എച്ച്ആർ)

ദിവസങ്ങൾ (ദിവസം)

ആഴ്ചകൾ (Wk)

മാസങ്ങൾ (മോ)

പാദം (പാദം)

വർഷങ്ങൾ (YR)

പതിറ്റാണ്ടുകളായി (പതിറ്റാണ്ടുകൾ)

1 സെക്കൻഡ് (കൾ):

1

0.016666666666666666

0.0002777777777777778

0.000011574074074074073

0.0000016534391534391535

3.8051750380517503e-7

1.2683916793505834e-7

3.1709791983764586e-8

3.1709791983764586e-9

1 മിനിറ്റ് (മിനിറ്റ്):

60

1

0.016666666666666666

0.0006944444444444445

0.0000992063492063492

0.000022831050228310503

0.0000076103500761035

0.000001902587519025875

1.9025875190258752e-7

1 മണിക്കൂർ (എച്ച്ആർ):

3600

60

1

0.041666666666666664

0.005952380952380952

0.0013698630136986301

0.0004566210045662101

0.00011415525114155252

0.000011415525114155251

1 ദിവസങ്ങൾ (ദിവസം):

86400

1440

24

1

0.14285714285714285

0.03287671232876712

0.010958904109589041

0.0027397260273972603

0.000273972602739726

1 ആഴ്ചകൾ (Wk):

604800

10080

168

7

1

0.23013698630136983

0.07671232876712329

0.019178082191780823

0.0019178082191780822

1 മാസങ്ങൾ (മോ):

2628000

43800

730

30.41666666666667

4.345238095238095

1

0.3333333333333333

0.08333333333333333

0.008333333333333333

1 പാദം (പാദം):

7884000

131400

2190

91.25

13.035714285714286

3

1

0.25

0.025

1 വർഷങ്ങൾ (YR):

31536000

525600

8760

365

52.142857142857146

12

4

1

0.1

1 പതിറ്റാണ്ടുകളായി (പതിറ്റാണ്ടുകൾ):

315360000

5256000

87600

3650

521.4285714285714

120

40

10

1

മറ്റ് സമയ യൂണിറ്റ് നിർവചനങ്ങൾ

Convert to Another Time Unit

അക്ഷരമാല സംബന്ധിച്ച

അക്ഷരമാല വിപരീതമാക്കുക

Greatest to Smallest

Smallest to Greatest

അക്ഷരമാല സംബന്ധിച്ച

അക്ഷരമാല വിപരീതമാക്കുക

Greatest to Smallest

Smallest to Greatest

റ round ണ്ട് (ദശാംശസ്ഥാനങ്ങൾ):

അനുബന്ധ നിർവചനങ്ങൾ

നിരാകരണം

ഈ യൂണിറ്റ് കൺവെർട്ടർ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കൺവെർട്ടർ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ ബന്ധപ്പെടാനോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തിന് ബാധ്യസ്ഥരല്ല ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ. ഈ യൂണിറ്റ് കൺവെർട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സേവനമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ദയവായി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക. തെറ്റായ യൂണിറ്റ് പരിവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫലം നഷ്ടപ്പെടുന്നിടത്ത് എന്തിനും കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്.

For more information: please see our full disclaimer.

വൃത്തങ്ങൾ

“Time.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 3 Dec. 2023, en.wikipedia.org/wiki/Time.

×

അപ്ലിക്കേഷൻ

IOS, Android- നായി ഞങ്ങളുടെ സ app ജന്യ അപ്ലിക്കേഷൻ പരിശോധിക്കുക.

ഞങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക!

ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് ചേർക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് കണക്കനുസരിച്ച് കണക്ക് സംഭാഷണം ചേർക്കുക.

അപ്ലിക്കേഷൻ

മാകോസ്, വിൻഡോസ്, ലിനക്സ് എന്നിവയ്ക്കായി ഞങ്ങളുടെ സ Desc ജന്യ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അപ്ലിക്കേഷൻ പരിശോധിക്കുക.

ഞങ്ങളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അപ്ലിക്കേഷനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക!

ബ്ര browser സർ വിപുലീകരണം

Chrome, ഫയർഫോക്സ്, എഡ്ജ്, സഫാരി, & ഓപ്പറ എന്നിവയ്ക്കായി ഞങ്ങളുടെ സ B ജന്യ ബ്ര browser സർ വിപുലീകരണം പരിശോധിക്കുക.

ഞങ്ങളുടെ ബ്ര browser സർ വിപുലീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക!

ഗണിത സംഭാഷണത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം

പ്ലെയ്സ്ഹോൾഡർ

പ്ലെയ്സ്ഹോൾഡർ

ഈ പേജ് ഉദ്ധരിക്കുക

QR കോഡ്

ഈ പേജ് പങ്കിടുന്നതിനോ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വേഗത്തിൽ തുറക്കുന്നതിനോ QR കോഡിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുക:

ബന്ധപ്പെട്ടത്
ഭാഗം
×