Doma Vse Definicije Algebra Definicije

Algebra Definicije

Brskajte po naši vse večji zbirki definicij algebre:

ARC =_ΔyΔx

LOK

Lok okrajšava povprečne stopnje sprememb je sprememba vrednosti količine, deljene s pretečenim časom. Za funkcijo je to sprememba vrednosti y (Δ y), delje…

(x,y)

Abscisa

V matematiki sta Abscisa in ordinata prva in druga koordinata točke v koordinatnem sistemu. Abscisa je prva koordinata v urejenem paru, ordinata pa je druga ko…

|-x| = x|-3| = 3

Absolutna vrednost

Absolutna vrednost ali modul realne številke x, označeno z | x |, je negativna vrednost x, ne glede na njegov znak.

Natančnost

Natančnost je, kako blizu je približek dejanski vrednosti. V drugem smislu se natančnost pri merjenju niza nanaša na bližino meritev na določeno vrednost, medt…

ARGAND ALANE

Argand Plane, ki je sicer znana kot kompleksna ravnina, z-ravnina ali Gaussova ravnina, je geometrijska reprezentacija zapletenih števil, ki jih določa resničn…

ARC =_ΔyΔx

Povprečna stopnja sprememb

Povprečna stopnja sprememb ali loka je sprememba vrednosti količine, deljene s pretečenim časom. Za funkcijo je to sprememba vrednosti y (Δ y), deljeno s …

Dvodimenzionalni prostor

Dvodimenzionalni prostor, ki se sicer imenuje dvodimenzionalni prostor, je geometrijska nastavitev, v kateri sta potrebni dve vrednosti (imenovani parametri) z…

Zapletena ravnina

Kompleksna ravnina, ki je bila sicer znana kot Argand Plane, Z-ravnina ali Gaussova ravnina, je geometrijska reprezentacija zapletenih števil, ki jih določa re…

Stiskanje

Stiskanje ali krčenje je transformacija, v kateri figura manjša. Stiskanja so lahko glede na točko (stiskanje geometrijske slike) ali glede na osi grafa (stisk…

Δ δ

Delta (δ, δ)

Delta (Δ, δ) je četrta črka grške abecede. V sistemu grških številk ima vrednost 4.

Vodoravna dilatacija

Vodoravna dilatacija ali raztezanje je raztezanje, v katerem je ravninska figura popačena vodoravno.

Vodoravni raztežaj

Vodoravni raztežaj ali dilatacija je razteg, v katerem je ravninska figura popačen vodoravno.

Vodilni koeficient

Vodilni koeficient je koeficient vodilnega mandata polinomov. Na primer, glede na polinom 8x 5 + 3x 2 - 3x + 7, je vodilni koeficient 8.

(x,y)

Ordinirano

V matematiki sta ordinata in abscisa druga in prva koordinata točke v koordinatnem sistemu. Ordinata je druga koordinata v urejenem paru in abscisa je prva koo…

Φ φ

Phi (φ, φ)

Phi (φ, φ) je 21. črka grške abecede. V sistemu tradicionalnih grških številk ima PHI vrednost 500 (φ ʹ) ali 500.000 (͵ φ).

Σ σ

Sigma (σ, σ)

Sigma (σ, σ) je osemnajsta črka grške abecede. V sistemu grških številk ima vrednost 200. Na splošno matematika je velika črka Σ se uporablja kot operater…

Τ τ

Tau (τ, τ)

Tau (τ, τ) je 19. črka grške abecede. V sistemu grških številk ima vrednost 300.

Izraz

Izraz v matematiki je spremenljiv, konstantna ali rezultat delovanja na spremenljivkah in konstantah po funkcijskih simbolih. Poenostavljeno je, da so izrazi d…

Trinomial

Trinomial je polinom, sestavljen iz treh izrazov ali monomov, ki niso podobni izrazi. Primeri trinomov vključujejo: x 2 + 4x - 6, 4x 5 - 3x 4 + x 3 in …

Trojni koren

Trojna korenina je koren polinomne enačbe z množico 3. trojne korenine se nanaša tudi na nič polinomne funkcije z večplastičnostjo 3.

Trivialni

Trivial je povezan z matematično najbolj preprostim primerom ali je. Na splošno se izraz trivialni uporablja za opis vsakega rezultata, ki zahteva malo ali nič…

Dvodimenzionalna

Dvedimenzionalni ali dve dimenziji je lastnost ravnine, ki kaže, da lahko gibanje poteka v dveh pravokotnih smereh.

Dvodimenzionalni prostor

Dvodimenzionalni prostor, ki se sicer imenuje dvodimenzionalni prostor, je geometrijska nastavitev, v kateri sta potrebni dve vrednosti (imenovani parametri) z…

Dve dimenziji

Dve dimenziji ali dvodimenzionalni je lastnost ravnine, ki kaže, da lahko gibanje poteka v dveh pravokotnih smereh.

Dva prestrezka oblika za enačbo črte

Dva prestrezka za enačbo črte je enačba črte, kjer je x & frasl; a + y & frasl; B < /sub> = 1, kjer je a x-prestrez in b je y-prestrez.

Nedefinirano pobočje

Nedefinirano naklon se pojavi, ko je naklon za navpično črto. Navpična črta ima nedefinirano naklon, ker imajo vse točke na črti enako X-koordinato.

Premalo določen sistem enačb

Premalo določen sistem enačb je sistem linearnih enačb ali sistem polinomnih enačb, če je manj enačb kot spremenljivk (v nasprotju s preveč določenim sistemom …

Spremenljivka

Pri matematiki je spremenljivka simbol, ki se uporablja za predstavljanje poljubnega elementa, ki se lahko spremeni ali ki lahko prevzame različne vrednosti.

Hitrost

Hitrost predmeta je hitrost spremembe njegovega položaja glede na referenčni okvir in je funkcija časa.

Preverite rešitev

Preverjanje ali preverjanje rešitve je postopek zagotavljanja, da je rešitev pravilna, saj poskrbi, da bo v težavi izpolnjevala vse enačbe in ali neenakosti.

Vertex

Vrh je posebna točka matematičnega predmeta in je običajno lokacija, kjer se srečata dve ali več vrstic ali robov. V drugem smislu je točka vogalna točka geome…

Točko hiperbole

Vrtice hiperbole so točke, na katerih hiperbola naredi svoje ostre zavoje. Vrtice so na glavni osi, ki je črta skozi žarišča.

Točka parabole

Točka parabole je točka, na kateri parabola naredi svoj oster zavoj. Vrh je na pol poti med Directrixom in fokusom.

Vertex elipse

Vrtice elipse so točke, na katerih elipsa naredi svoje ostre zavoje. Vrtice so na glavni osi, ki je črta skozi žarišča.

Navpično stiskanje

Vertikalno stiskanje ali krčenje je stiskanje, v katerem je ravninska figura navpično popačen.

Navpična dilatacija

Vertikalna dilatacija ali raztezanje je raztezanje, v katerem je ravninska figura navpično popačena.

Navpična elipsa

Vertikalna elipsa je stožčast odsek, ki je v bistvu navpično raztegnjen krog. V bolj formalnem smislu elipsa pomeni dve dani točki, žarišča, elipsa je lokus to…

Enačba navpične črte

Enačba navpične črte je x = k, kjer a predstavlja X-prestrez.

Navpični test linije

Navpični preskus je grafična metoda določanja, ali krivulja v ravnini predstavlja graf funkcije z vizualno preučevanje števila križišč krivulje z navpičnimi čr…

Navpična parabola

Vertikalna parabola je krivulja v obliki črke U z določenimi lastnostmi. Zlasti navpična parabola je parabola, ki se odpira bodisi navzgor bodisi navzdol.

Navpični odsev

Vertikalni odsev je odsev, v katerem se vertikalno vrti ravnina. Navpični odsev ima vodoravno os refleksije.

Navpični premik

V geometriji je navpični premik, ki je sicer znan kot navpični prevod, prevod geometrijskega predmeta v smeri, vzporedno z navpično osjo kartezijanskega koordi…

Navpično krčenje

Vertikalno krčenje ali stiskanje je krčenje, v katerem je ravninska figura navpično popačen.

Navpični raztežaj

Vertikalni razteg ali dilatacija je razteg, v katerem je ravninska figura navpično popačen.

Navpični prevod

V geometriji je navpični prevod, ki je sicer znan kot navpični premik, prevod geometrijskega predmeta v smeri, vzporedno z navpično osjo kartezijanskega koordi…

Vrhovi hiperbole

Vrtice hiperbole so točke, na katerih hiperbola naredi svoje ostre zavoje. Vrtice so na glavni osi, ki je črta skozi žarišča.

Vrhovi elipse

Vrtice elipse so točke, na katerih elipsa naredi svoje ostre zavoje. Vrtice so na glavni osi, ki je črta skozi žarišča.

Povprečna teža

Ponderirana povprečna ali tehtana aritmetična srednja vrednost je podobna navadni aritmetični srednji vrednosti (najpogostejša vrsta povprečja), le da se names…

X-prestrez

Točka, na kateri se graf seka z osi x. X-prestrezki funkcije morajo biti realne številke, za razliko od korenin in ničle funkcije.

Y-prestrez

Točka, na kateri graf seka osi y.

Zero Matrix

Zero matrika je matrika m x n, kjer so vsi njegovi elementi enaki nič in označeni s 0 . Zero matrike se včasih imenujejo tudi null matrike.

Nič naklona

Naklon nič pomeni, da je črta vodoravna črta. Vodoravna črta ima naklon 0, ker imajo vse njegove točke enako koordinato.

Nič funkcije

Vrednost x, zaradi česar je funkcija f (x) enaka nič. V drugih izrazih vrednost x, tako da je f (x) = 0. nič funkcije je lahko resnično ali zapleteno število.

×

APP

Oglejte si našo brezplačno aplikacijo za iOS & Android.

Za več informacij o naši aplikaciji Obiščite tukaj!

Dodajte na domači zaslon

Dodajte matematiko Converse kot aplikacijo na svoj začetni zaslon.

APP

Oglejte si našo brezplačno namizno aplikacijo za MacOS, Windows & Linux.

Za več informacij o naši namizni aplikaciji Obiščite tukaj!

Razširitev brskalnika

Oglejte si naš brezplačni podaljšek brskalnika za Chrome, Firefox, Edge, Safari in Opera.

Za več informacij o razširitvi našega brskalnika Obiščite tukaj!

Dobrodošli v Math Converse

Rezervirano mesto

Rezervirano mesto

Navedite to stran

QR koda

Fotografirajte QR kodo, da delite to stran ali jo hitro odprete na telefonu:

Deliti

Tisk
Kopirajte povezavo
CITE STRAN
E-naslov
Facebook
𝕏
Whatsapp
Reddit
Sms
Skype
Linija
Google učilnica
Google zaznamki
Facebook messenger
Evernote
Telegram
LinkedIn
Žep
DUABAN
WeChat
Trello
QR koda
×