Doheem Alles Definitiounen Eenheet Definitiounen

Eenheet Definitiounen

Unit Definitions Header Showcase

Duerch eis wuessend Sammlung vun der Eenheet Definitiounen duerchsichen:

abΩ

Abhom (abω)

Den Abhem ass déi ofgeleetem Situatioune fir elektresch Resistenz an der Emulienung (JUGNYT-CAGE (JUMENT-SMS-SYMMAINT)

abV

Abvolt (abv)

Den Abvolt (Abv) ass d'Eenheet vum Potenzialen Ënnerscheed am CGS-EMU System vun den Unitéiten. Et entsprécht 10 -8 Volts (v) am SI System an 1 / c CGS…

AT

Ampere-Tour (bei)

The ampere-turn is a unit of magnetomotive force that represents a direct current of one ampere (A) flowing in a single turn loop in a vacuum.

A

Ampere (a)

The ampere (A), often shortened to the amp, is a unit of electric current in the International System of Units (SI).

aAT

Atetamperre-Turn (Aat)

The attoampere-turn is a multiple of the unit ampere-turn (AT) for magnetomotive force. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a…

aA

Atetamperre (AA)

The attoampere is a multiple of the unit ampere (A) for electric current. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-…

abar

Atetbar (abar)

The attobar is a multiple of the unit bar (bar) for pressure. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0.0000…

aB

Getobosels (ab)

The attobel is a multiple of the unit bels (B) for sound level. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0.00…

acd

Atocandela (Acd)

The attocandela is a multiple of the unit candela (cd) for luminous intensity. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor o…

aC

Attokoulomb (AC)

The attocoulomb is a multiple of the unit coulomb (C) for electric charge. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10…

aF

Attafad (AF)

The attofarad is a multiple of the unit farad (F) for capacitance. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0…

ag

Attogram (ag)

The attogram is a multiple of the unit gram (g) for mass & weight. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0…

aH

Atheny (AH)

D'Athenerie ass eng Multiple vun der Eenheet Henry (H) fir Induktioun. Den internationale System vun den Unitéiten (si) definéiert de Präfix AtTo (a) als …

aHz

Atthertz (Ahz)

The attohertz is a multiple of the unit hertz (Hz) for frequency. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0.…

aJ

Atojoulen (AJ)

The attojoule is a multiple of the unit joule (J) for energy. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0.0000…

aL

Atoliter (Al)

The attoliter is a multiple of the unit liter (L) for volume. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0.0000…

am

Atometer (AM)

The attometer is a multiple of the unit meter (m) for length & distance. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-1…

a℧

Atomho (A℧)

Den Atomho ass eng Multiple vun der Eenheet mho (℧) fir elektresch Verwäertung. Den internationale System vun den Unitéiten (si) definéiert de Präfix AtTo (a) …

aM

Atmoolar (AM)

The attomolar is a multiple of the unit molar (M) for substance concentration. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor o…

amol

Atomole (Amol)

The attomole is a multiple of the unit mole (mol) for amount of substance. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10…

aNp

Attoneren (Anp)

The attoneper is a multiple of the unit neper (Np) for sound level. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or …

aN

Attoneston (an)

The attonewton is a multiple of the unit newton (N) for force. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0.000…

Attohm (aω)

Den Atetohm ass eng Multiple vun der Eenheet ohm (ω) fir elektresch Resistenz. Den internationale System vun den Unitéiten (si) definéiert de Präfix AtTo (a) a…

aparker

Attoparker (Aparker)

The attoparker is a multiple of the unit parker (parker) for radiation exposure. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor…

aPa

Attoplacal (APA)

The attopascal is a multiple of the unit pascal (Pa) for pressure. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0…

arep

Attorop (ARP)

The attorep is a multiple of the unit rep (rep) for radiation exposure. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18…

aR

Attorentgen (AR)

The attoroentgen is a multiple of the unit roentgen (R) for radiation exposure. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor …

as

Atosonekonen (als)

The attosecond is a multiple of the unit second (s) for time. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0.0000…

aS

Atososiomens (als)

D'Atososiomen ass eng Multiple vun der Eenheet Siemenens (en) fir elektresch Verwäertung. Den internationale System vun den Unitéiten (si) definéiert de P…

aTorr

Attotorr (aTorr)

The attotorr is a multiple of the unit torr (Torr) for pressure. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0.0…

a

Toto (a)

AtTTo ass en SI Eenheet Präfix am metresche System bezeechent e Faktor vun 10 -18 oder 0.00000000000000501. Et ass vun der Präfix AtTTo oder d'Symbol re…

aV

Atowovolt (AV)

Den Attovolt ass eng Multiple vun der Eenheet Volt (v) fir Spannung. Den internationale System vun den Unitéiten (si) definéiert de Präfix AtTo (a) als Faktor …

aW

AttowattT (aw)

The attowatt is a multiple of the unit watt (W) for power. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0.0000000…

aWb

Atoweber (awb)

The attoweber is a multiple of the unit weber (Wb) for magnetic flux. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 o…

bar

Bar (Bar)

The bar is a metric unit of pressure, but is not part of the International System of Units (SI). The bar is defined as 100,000 pascal (Pa) or 100 kilopascal (k…

B

Bels (b)

The bel (B) is a unit used to measure a given sound level. The term is derived from the name of Alexander Graham Bell the inventor of the telephone.

b

Bits (b)

E binär Ziffer, mam Wäert 0 oder 1 oder déi benotzt gëtt fir Daten ze späicheren oder ze representéieren.

B

Bytes (b)

De Byte ass eng Eenheet vun digitaler Informatioun, déi am meeschte meeschtens besteet aus aacht Stécker (b).

cd

Candela (CD)

The candela is the unit of luminous intensity in the International System of Units (SI). It measures luminous power per unit solid angle emitted by a light sou…

cAT

Centiamperre-Tour (Kaz)

The centiampere-turn is a multiple of the unit ampere-turn (AT) for magnetomotive force. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as…

cA

Centiampere (ca)

The centiampere is a multiple of the unit ampere (A) for electric current. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of o…

cbar

Centibar (cbar)

The centibar is a multiple of the unit bar (bar) for pressure. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hundredth…

cB

Centibesch (CB)

The centibel is a multiple of the unit bel (B) for sound level. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hundredt…

ccd

Centicandela (CCD)

The centicandela is a multiple of the unit candela (cd) for luminous intensity. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor…

cC

Centicoulomb (CC)

The centicoulomb is a multiple of the unit coulomb (C) for electric charge. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of …

cF

Centifaadaad (CF)

The centifarad is a multiple of the unit farad (F) for capacitance. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hund…

cg

Centigram (CG)

The centigram is a multiple of the unit gram (g) for mass & weight. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hund…

cH

Centiheny (ch)

D'Centihenery ass eng Multiple vun den Eenheet Henry (H) fir Induktioun. Den internationale System vun Unitéiten (si) definéiert de Präfix Centi (c) als F…

cHz

Centihertz (CHZ)

The centihertz is a multiple of the unit hertz (Hz) for frequency. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hundr…

cJ

Centijoules (CJ)

The centijoule is a multiple of the unit joule (J) for energy. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hundredth…

cL

Centiliter (cl)

The centiliter is a multiple of the unit liter (L) for volume. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hundredth…

cm

Zentimeter (cm)

The centimeter is a multiple of the unit meter (m) for length & distance. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of on…

c℧

Centimho (c℧)

De Centimho ass eng Multiple vun der Eenheet mho (℧) fir elektresch Verwäertung. Den internationale System vun Unitéiten (si) definéiert de Präfix Centi (c) al…

cM

Centimolar (cm)

The centimolar is a multiple of the unit molar (M) for substance concentration. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor…

cmol

Centimole (cmol)

The centimole is a multiple of the unit mole (mol) for amount of substance. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of …

cNp

Centiners (CNP)

The centineper is a multiple of the unit neper (Np) for sound level. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hun…

cN

Centinskon (cn)

The centinewton is a multiple of the unit newton (N) for force. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hundredt…

Centerhthm (Cω)

De Centiohm ass eng Multiple vun der Eenheet ohm (ω) fir elektresch Resistenz. Den internationale System vun Unitéiten (si) definéiert de Präfix Centi (c) als …

cparker

Centiparker (CPARKER)

The centiparker is a multiple of the unit parker (parker) for radiation exposure. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a fact…

cPa

Centipascal (CPA)

The centipascal is a multiple of the unit pascal (Pa) for pressure. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hund…

crep

Centrip (CRP)

The centirep is a multiple of the unit rep (rep) for radiation exposure. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one…

cR

Menterirerogen (cr)

The centiroentgen is a multiple of the unit roentgen (R) for radiation exposure. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a facto…

cs

Centisekonnen (CS)

The centisecond is a multiple of the unit second (s) for time. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hundredth…

cS

Centisiemeens (CS)

D'Centisiemen ass eng Multiple vun der Eenheet Siemenens (en) fir elektresch Leedung. Den internationale System vun Unitéiten (si) definéiert de Präfix Ce…

cTorr

Centoritor (CTORR)

The centitorr is a multiple of the unit torr (Torr) for pressure. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hundre…

c

Centi (c)

Centi ass en SI Eenheet Präfix am metresche System deen e Faktor vun engem honnertdem bezeechent. De Préfit Augusts 1893 gebaut an den Zweeten Beim kënnt bal k…

cV

Centivolt (cv)

D'Centivolt ass eng Multiple vun der Eenheet Volt (v) fir Spannung. Den internationale System vun Unitéiten (si) definéiert de Präfix Centi (c) als Faktor…

cW

Centiwatt (cw)

The centiwatt is a multiple of the unit watt (W) for power. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hundredth or…

cWb

Centiweber (cwb)

The centiweber is a multiple of the unit weber (Wb) for magnetic flux. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one h…

C

Coulomb (c)

The coulomb (C) is a unit of electric charge in the International System of Units (SI). In the present version of the SI it is equal to the electric charge del…

daAT

Decaamperre-turn (daat)

The decaampere-turn otherwise referred to as the dekaampere-turn (daAT) is a multiple of the unit ampere-turn (AT) for magnetomotive force. The International S…

daA

Decaampere (daa)

The decaampere otherwise referred to as the dekaampere (daA) is a multiple of the unit ampere (A) for electric current. The International System of Units (SI) …

dabar

Decabar (dabar)

The decabar otherwise referred to as the dekabar (dabar) is a multiple of the unit bar (bar) for pressure. The International System of Units (SI) defines the p…

daB

Decabelen (dab)

The decabel otherwise referred to as the dekabel (daB) is a multiple of the unit bel (B) for sound level. The International System of Units (SI) defines the pr…

dab

Decabits (dab)

The decabit otherwise referred to as the dekabit (dab) is a multiple of the unit bit (b) for data storage. The International System of Units (SI) defines the p…

daB

Decabytes (daB)

The decabyte otherwise referred to as the dekabyte (daB) is a multiple of the unit byte (B) for data storage. The International System of Units (SI) defines th…

dacd

Decacandela (Dack)

The decacandela otherwise referred to as the dekacandela (dacd) is a multiple of the unit candela (cd) for luminous intensity. The International System of Unit…

daC

Decacoulomb (dac)

The decacoulomb otherwise referred to as the dekacoulomb (daC) is a multiple of the unit coulomb (C) for electric charge. The International System of Units (SI…

daF

Decafadrad (Daf)

The decafarad otherwise referred to as the dekafarad (daF) is a multiple of the unit farad (F) for capacitance. The International System of Units (SI) defines …

dag

Decagatiouns (DAG)

The decagram otherwise referred to as the dekagram (dag) is a multiple of the unit gram (g) for mass & weight. The International System of Units (SI) defines t…

daH

Dekanny (dah)

D'Dekannie ass eng Multiple vun der Eenheet Henry (H) fir Induktioun. Den internationale System vun Unitéiten (si) definéiert de Präfix Deca (da) als Fakt…

daHz

Dekomentz (Dahz)

The decahertz is a multiple of the unit hertz (Hz) for frequency. The International System of Units (SI) defines the prefix deca (da) as a factor of ten.

daJ

Decajoodelen (daj)

The decajoule otherwise referred to as the dekajoule (daJ) is a multiple of the unit joule (J) for energy. The International System of Units (SI) defines the p…

daL

Decaliter (Dal)

The decaliter otherwise referred to as the dekaliter (daL) is a multiple of the unit liter (L) for volume. The International System of Units (SI) defines the p…

dam

Deckter (Damm)

The decameter otherwise referred to as the dekameter (dam) is a multiple of the unit meter (m) for length & distance. The International System of Units (SI) de…

da℧

Decamho (da℧)

Den Decamho ass eng Multiple vun der Eenheet mho (℧) fir elektresch Verwäertung. Den internationale System vun Unitéiten (si) definéiert de Präfix Deca (da) al…

daM

Deklarolar (Damm)

The decamolar otherwise referred to as the dekamolar (daM) is a multiple of the unit molar (M) for substance concentration. The International System of Units (…

damol

Decamole (Damol)

The decamol otherwise referred to as the dekamole (damol) is a multiple of the unit mole (mol) for amount of substance. The International System of Units (SI) …

daNp

Decaneers (Danz)

The decaneper otherwise referred to as the dekaneper (daNp) is a multiple of the unit neper (Np) for sound level. The International System of Units (SI) define…

daN

Decanewton (daN)

The decanewton is a multiple of the unit newton (N) for force. The International System of Units (SI) defines the prefix deca (da) as a factor of ten.

daΩ

Deaoohm (daω)

De Decaohm ass eng Multiple vun der Eenheet ohm (ω) fir elektresch Resistenz. Den internationale System vun Unitéiten (si) definéiert de Präfix Deca (da) als F…

daparker

Decaparker (Daparker)

The decaparker otherwise referred to as the dekaparker (daparker) is a multiple of the unit parker (parker) for radiation exposures. The International System o…

daPa

Decapascal (daPa)

The decapascal otherwise referred to as the dekapascal (daPa) is a multiple of the unit pascal (Pa) for pressure. The International System of Units (SI) define…

darep

Decarrep (getraut)

The decarep otherwise referred to as the dekarep (darep) is a multiple of the unit rep (rep) for radiation exposure. The International System of Units (SI) def…

daR

Decarroentgen (dar)

The decaroentgen otherwise referred to as the dekaroentgen (daR) is a multiple of the unit roentgen (R) for radiation exposure. The International System of Uni…

das

Dispacecen (DAS)

The decasecond otherwise referred to as the dekasecond (das) is a multiple of the unit second (s) for time. The International System of Units (SI) defines the …

daS

Decasiemeens (DAS)

D'Decasienemens ass eng Multiple vun der Eenheet Siemenens (en) fir elektresch Verwäertung. Den internationale System vun Unitéiten (si) definéiert de Prä…

daTorr

Decatorr (daTorr)

The decatorr otherwise referred to as the dekatorr (daTorr) is a multiple of the unit torr (Torr) for pressure. The International System of Units (SI) defines …

da

Dea (da)

The prefix deca otherwise referred to as deka (da) is a decimal SI unit prefix in the metric system denoting a factor of ten.

daV

Decavolt (dah)

The decavolt otherwise referred to as the dekavolt (daV) is a multiple of the unit volt (V) for voltage. The International System of Units (SI) defines the pre…

daW

Decawatt (Dow)

The decawatt otherwise referred to as the dekawatt (daW) is a multiple of the unit watt (W) for power. The International System of Units (SI) defines the prefi…

daWb

Decowerber (Dawb)

The decaweber otherwise referred to as the dekaweber (daWb) is a multiple of the unit weber (Wb) for magnetic flux. The International System of Units (SI) defi…

dAT

Deciamperre-dréit (dat)

The deciampere-turn is a multiple of the unit ampere-turn (AT) for magnetomotive force. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a…

dA

Decdiampere (da)

The deciampere is a multiple of the unit ampere (A) for electric current. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one…

dbar

Clibar (Dbar)

The decibar is a multiple of the unit bar (bar) for pressure. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth or 0.…

dB

Decibel (db)

The decibel is a multiple of the unit bel (B) for sound level. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth or 0…

dcd

Decicandela (DCD)

The decicandela is a multiple of the unit candela (cd) for luminous intensity. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor o…

dC

Den Zichokoulomb (DC)

The decicoulomb is a multiple of the unit coulomb (C) for electric charge. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of on…

dF

Decifarad (DF)

The decifarad is a multiple of the unit farad (F) for capacitance. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth …

dg

Decigramm (DG)

The decigram is a multiple of the unit gram (g) for mass & weight. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth …

dH

Dekrety (dh)

Den Decdianer ass eng Multiple vun den Eenheet Henry (H) fir Induktioun. Den internationale System vun Unitéiten (SI) definéiert de Präfix deci (d) als Faktor …

dHz

Decdiftz (DHZ)

The decihertz is a multiple of the unit hertz (Hz) for frequency. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth o…

dJ

Decdijoes (DJ)

The decijoule is a multiple of the unit joule (J) for energy. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth or 0.…

dL

Deciliter (dl)

The deciliter is a multiple of the unit liter (L) for volume. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth or 0.…

dm

Dekorter (DM)

The decimeter is a multiple of the unit meter (m) for length & distance. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one …

d℧

Decimon (D℧)

Den Decimho ass eng Multiple vun der Eenheet mho (℧) fir elektresch Verwäertung. Den internationale System vun Unitéiten (SI) definéiert de Präfix deci (d) als…

dM

Dezimolar (DM)

The decimolar is a multiple of the unit molar (M) for substance concentration. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor o…

dmol

Decimole (Dmol)

The decimole is a multiple of the unit mole (mol) for amount of substance. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of on…

dNp

Zivilperen (DNP)

The decineper is a multiple of the unit neper (Np) for sound level. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth…

dN

Decinston (DN)

The decinewton is a multiple of the unit newton (N) for force. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth or 0…

Deciohm (Dω)

Den Deciohm ass eng Multiple vun der Eenheet ohm (ω) fir elektresch Resistenz. Den internationale System vun Unitéiten (SI) definéiert de Präfix deci (d) als F…

dparker

Deciparker (DPARKER)

The deciparker is a multiple of the unit parker (parker) for radiation exposure. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor…

dPa

Decipascal (DPA)

The decipascal is a multiple of the unit pascal (Pa) for pressure. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth …

drep

Deklarp (Drop)

The decirep is a multiple of the unit rep (rep) for radiation exposure. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one t…

dR

Decairentgen (Dr)

The deciroentgen is a multiple of the unit roentgen (R) for radiation exposure. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor …

ds

Entscheet (DS)

The decisecond is a multiple of the unit second (s) for time. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth or 0.…

dS

Decisiemens (DS)

D'Depensomen ass eng Multiple vun der Eenheet Siemenen (en) fir elektresch Verwäertung. Den internationale System vun Unitéiten (SI) definéiert de Präfix …

dTorr

Decitorr (dotor)

The decitorr is a multiple of the unit torr (Torr) for pressure. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth or…

d

Deci (d)

Deci ass en Dezimal SI Eenheet Präfix am metresche System deen e Faktor bezeechent. De Pruar 1993 proposéiert an am Alter vun der Latibix kënnt aus der laténge…

dV

Entscheedend (DV)

Den Decivivol ass eng Multiple vun der Eenheet Volt (v) fir Spannung. Den internationale System vun Unitéiten (SI) definéiert de Präfix deci (d) als Faktor vun…

dW

Entscheeden (DW)

The deciwatt is a multiple of the unit watt (W) for power. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth or 0.1.

dWb</