У дома всичко Дефиниции Мерна единица Дефиниции

Мерна единица Дефиниции

Unit Definitions Header Showcase

Разгледайте нашата нарастваща колекция от дефиниции на единици:

abΩ

Abohm (AbΩ)

Abohm е производна единица на електрическо съпротивление в системата на EMU-CGS (сантиметър-грам) от единици, където EMU означава електромагнитни единици.

abV

Abvolt (ABV)

Abvolt (ABV) е единицата с потенциална разлика в системата на единиците на CGS-EMU. Той съответства на 10 −8 волта (V) в системата Si и 1/C Statvolt (StatV)…

AT

Ампер-завой (at)

The ampere-turn is a unit of magnetomotive force that represents a direct current of one ampere (A) flowing in a single turn loop in a vacuum.

A

Ампер (а)

The ampere (A), often shortened to the amp, is a unit of electric current in the International System of Units (SI).

aAT

Attoampere-turn (AAT)

The attoampere-turn is a multiple of the unit ampere-turn (AT) for magnetomotive force. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a…

aA

Attoampere (aa)

The attoampere is a multiple of the unit ampere (A) for electric current. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-…

abar

Attobar (ABAR)

The attobar is a multiple of the unit bar (bar) for pressure. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0.0000…

aB

Атобели (AB)

The attobel is a multiple of the unit bels (B) for sound level. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0.00…

acd

Attocandela (ACD)

The attocandela is a multiple of the unit candela (cd) for luminous intensity. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor o…

aC

Attocoulomb (AC)

The attocoulomb is a multiple of the unit coulomb (C) for electric charge. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10…

aF

Attofarad (AF)

The attofarad is a multiple of the unit farad (F) for capacitance. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0…

ag

Attogram (ag)

The attogram is a multiple of the unit gram (g) for mass & weight. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0…

aH

Attohenry (ах)

Attohenry е кратно на единицата Хенри (H) за индуктивност. Международната система от единици (SI) определя префикса ATTO (A) като коефициент 10 -18 или 0.000…

aHz

Attohertz (AHZ)

The attohertz is a multiple of the unit hertz (Hz) for frequency. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0.…

aJ

Attojoules (AJ)

The attojoule is a multiple of the unit joule (J) for energy. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0.0000…

aL

Атолитър (AL)

The attoliter is a multiple of the unit liter (L) for volume. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0.0000…

am

Атометър (AM)

The attometer is a multiple of the unit meter (m) for length & distance. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-1…

a℧

Attomho (a℧)

Attomho е кратно на единицата MHO (℧) за електрическа проводимост. Международната система от единици (SI) определя префикса ATTO (A) като коефициент 10 -18 и…

aM

Атомоларен (am)

The attomolar is a multiple of the unit molar (M) for substance concentration. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor o…

amol

Атомоле (AMOL)

The attomole is a multiple of the unit mole (mol) for amount of substance. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10…

aNp

Attonepers (ANP)

The attoneper is a multiple of the unit neper (Np) for sound level. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or …

aN

Attonewton (an)

The attonewton is a multiple of the unit newton (N) for force. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0.000…

Attoohm (AΩ)

Attoohm е кратно на единичния ом (ω) за електрическо съпротивление. Международната система от единици (SI) определя префикса ATTO (A) като коефициент 10 -18

aparker

Attoparker (Aparker)

The attoparker is a multiple of the unit parker (parker) for radiation exposure. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor…

aPa

Атопаскал (APA)

The attopascal is a multiple of the unit pascal (Pa) for pressure. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0…

arep

Attorep (AREP)

The attorep is a multiple of the unit rep (rep) for radiation exposure. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18…

aR

Attoroentgen (AR)

The attoroentgen is a multiple of the unit roentgen (R) for radiation exposure. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor …

as

AttoSeconds (AS)

The attosecond is a multiple of the unit second (s) for time. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0.0000…

aS

Attosiemens (AS)

Attosiemens е кратно на единичните (ите) единици за електрическа проводимост. Международната система от единици (SI) определя префикса ATTO (A) като коефициент…

aTorr

Attotorr (aTorr)

The attotorr is a multiple of the unit torr (Torr) for pressure. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0.0…

a

Atto (a)

ATTO е префикс на SI единица в метричната система, обозначаващ коефициент 10 -18 или 0.000000000000000001. Той е представен от префикса atto или символа a.

aV

Attovolt (AV)

Attovolt е кратно на единичния волт (V) за напрежение. Международната система от единици (SI) определя префикса ATTO (A) като коефициент 10 -18 или 0.0000000…

aW

Attowatt (aw)

The attowatt is a multiple of the unit watt (W) for power. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0.0000000…

aWb

Attoweber (AWB)

The attoweber is a multiple of the unit weber (Wb) for magnetic flux. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 o…

bar

Бар (бар)

The bar is a metric unit of pressure, but is not part of the International System of Units (SI). The bar is defined as 100,000 pascal (Pa) or 100 kilopascal (k…

B

BELS (B)

The bel (B) is a unit used to measure a given sound level. The term is derived from the name of Alexander Graham Bell the inventor of the telephone.

b

Битове (b)

Двоична цифра, със стойността 0 или 1, която се използва за съхраняване или представяне на данни.

B

Байтове (B)

Байтът е единица цифрова информация, която най -често се състои от осем бита (B).

cd

Кандела (CD)

The candela is the unit of luminous intensity in the International System of Units (SI). It measures luminous power per unit solid angle emitted by a light sou…

cAT

CentiamPere-Turn (CAT)

The centiampere-turn is a multiple of the unit ampere-turn (AT) for magnetomotive force. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as…

cA

Centiampere (CA)

The centiampere is a multiple of the unit ampere (A) for electric current. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of o…

cbar

Centibar (CBAR)

The centibar is a multiple of the unit bar (bar) for pressure. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hundredth…

cB

Стокали (CB)

The centibel is a multiple of the unit bel (B) for sound level. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hundredt…

ccd

Centicandela (CCD)

The centicandela is a multiple of the unit candela (cd) for luminous intensity. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor…

cC

Centicoulomb (CC)

The centicoulomb is a multiple of the unit coulomb (C) for electric charge. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of …

cF

Centifarad (CF)

The centifarad is a multiple of the unit farad (F) for capacitance. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hund…

cg

Centigram (CG)

The centigram is a multiple of the unit gram (g) for mass & weight. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hund…

cH

CentiHenry (CH)

CentiHenry е кратно на единицата Хенри (H) за индуктивност. Международната система от единици (SI) определя префикс Centi (C) като фактор от стотна или 0,01.

cHz

Centihertz (CHZ)

The centihertz is a multiple of the unit hertz (Hz) for frequency. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hundr…

cJ

Centijoules (CJ)

The centijoule is a multiple of the unit joule (J) for energy. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hundredth…

cL

Centiliter (CL)

The centiliter is a multiple of the unit liter (L) for volume. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hundredth…

cm

Сантиметър (cm)

The centimeter is a multiple of the unit meter (m) for length & distance. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of on…

c℧

Centimho (C℧)

Centimho е кратно на единицата MHO (℧) за електрическа проводимост. Международната система от единици (SI) определя префикс Centi (C) като фактор от стотна или…

cM

Сантимоларни (cm)

The centimolar is a multiple of the unit molar (M) for substance concentration. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor…

cmol

Centimole (CMOL)

The centimole is a multiple of the unit mole (mol) for amount of substance. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of …

cNp

CentInepers (CNP)

The centineper is a multiple of the unit neper (Np) for sound level. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hun…

cN

Centinewton (CN)

The centinewton is a multiple of the unit newton (N) for force. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hundredt…

Centiohm (cΩ)

Centiohm е кратно на единичния ом (ω) за електрическо съпротивление. Международната система от единици (SI) определя префикс Centi (C) като фактор от стотна ил…

cparker

Centiparker (Cparker)

The centiparker is a multiple of the unit parker (parker) for radiation exposure. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a fact…

cPa

CentiPascal (CPA)

The centipascal is a multiple of the unit pascal (Pa) for pressure. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hund…

crep

Centirep (CREP)

The centirep is a multiple of the unit rep (rep) for radiation exposure. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one…

cR

CentiroentGen (CR)

The centiroentgen is a multiple of the unit roentgen (R) for radiation exposure. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a facto…

cs

Centiseconds (CS)

The centisecond is a multiple of the unit second (s) for time. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hundredth…

cS

Centisiemens (CS)

Centisiemens е кратно на единичните симени (и) за електрическа проводимост. Международната система от единици (SI) определя префикс Centi (C) като фактор от ст…

cTorr

Centitorr (Ctorr)

The centitorr is a multiple of the unit torr (Torr) for pressure. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hundre…

c

Centi (C)

Centi е префикс на SI единица в метричната система, обозначаващ коефициент от стотна. Предложено през 1793 г. и приет през 1795 г., префиксът идва от латинския…

cV

Centivolt (CV)

Centivolt е кратно на единичния волт (V) за напрежение. Международната система от единици (SI) определя префикс Centi (C) като фактор от стотна или 0,01.

cW

Centiwatt (CW)

The centiwatt is a multiple of the unit watt (W) for power. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hundredth or…

cWb

Centiweber (CWB)

The centiweber is a multiple of the unit weber (Wb) for magnetic flux. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one h…

C

Кулом (С)

The coulomb (C) is a unit of electric charge in the International System of Units (SI). In the present version of the SI it is equal to the electric charge del…

daAT

Decaampere-Turn (DAAT)

The decaampere-turn otherwise referred to as the dekaampere-turn (daAT) is a multiple of the unit ampere-turn (AT) for magnetomotive force. The International S…

daA

Decaampere (DAA)

The decaampere otherwise referred to as the dekaampere (daA) is a multiple of the unit ampere (A) for electric current. The International System of Units (SI) …

dabar

Decabar (dabar)

The decabar otherwise referred to as the dekabar (dabar) is a multiple of the unit bar (bar) for pressure. The International System of Units (SI) defines the p…

daB

Decabels (DAB)

The decabel otherwise referred to as the dekabel (daB) is a multiple of the unit bel (B) for sound level. The International System of Units (SI) defines the pr…

dab

Decabits (dab)

The decabit otherwise referred to as the dekabit (dab) is a multiple of the unit bit (b) for data storage. The International System of Units (SI) defines the p…

daB

Decabytes (daB)

The decabyte otherwise referred to as the dekabyte (daB) is a multiple of the unit byte (B) for data storage. The International System of Units (SI) defines th…

dacd

Decacandela (DACD)

The decacandela otherwise referred to as the dekacandela (dacd) is a multiple of the unit candela (cd) for luminous intensity. The International System of Unit…

daC

Decacoulomb (DAC)

The decacoulomb otherwise referred to as the dekacoulomb (daC) is a multiple of the unit coulomb (C) for electric charge. The International System of Units (SI…

daF

Декафарад (DAF)

The decafarad otherwise referred to as the dekafarad (daF) is a multiple of the unit farad (F) for capacitance. The International System of Units (SI) defines …

dag

Декаграм (DAG)

The decagram otherwise referred to as the dekagram (dag) is a multiple of the unit gram (g) for mass & weight. The International System of Units (SI) defines t…

daH

Декахери (да)

Декахенарията е кратно на единицата Хенри (Н) за индуктивност. Международната система от звена (SI) определя префикс DECA (DA) като фактор десет.

daHz

Decahertz (DAHZ)

The decahertz is a multiple of the unit hertz (Hz) for frequency. The International System of Units (SI) defines the prefix deca (da) as a factor of ten.

daJ

Decajoules (DAJ)

The decajoule otherwise referred to as the dekajoule (daJ) is a multiple of the unit joule (J) for energy. The International System of Units (SI) defines the p…

daL

Декалитър (DAL)

The decaliter otherwise referred to as the dekaliter (daL) is a multiple of the unit liter (L) for volume. The International System of Units (SI) defines the p…

dam

Декаметър (язовир)

The decameter otherwise referred to as the dekameter (dam) is a multiple of the unit meter (m) for length & distance. The International System of Units (SI) de…

da℧

Decamho (Da℧)

Decamho е кратно на единицата MHO (℧) за електрическа проводимост. Международната система от звена (SI) определя префикс DECA (DA) като фактор десет.

daM

Декамолар (язовир)

The decamolar otherwise referred to as the dekamolar (daM) is a multiple of the unit molar (M) for substance concentration. The International System of Units (…

damol

Декамоле (Дамол)

The decamol otherwise referred to as the dekamole (damol) is a multiple of the unit mole (mol) for amount of substance. The International System of Units (SI) …

daNp

Деканиращи (DANP)

The decaneper otherwise referred to as the dekaneper (daNp) is a multiple of the unit neper (Np) for sound level. The International System of Units (SI) define…

daN

Decanewton (daN)

The decanewton is a multiple of the unit newton (N) for force. The International System of Units (SI) defines the prefix deca (da) as a factor of ten.

daΩ

Decaohm (DaΩ)

Decaohm е кратно на единичния ом (ω) за електрическо съпротивление. Международната система от звена (SI) определя префикс DECA (DA) като фактор десет.

daparker

Decaparker (DaParker)

The decaparker otherwise referred to as the dekaparker (daparker) is a multiple of the unit parker (parker) for radiation exposures. The International System o…

daPa

Decapascal (daPa)

The decapascal otherwise referred to as the dekapascal (daPa) is a multiple of the unit pascal (Pa) for pressure. The International System of Units (SI) define…

darep

Декареп (Дареп)

The decarep otherwise referred to as the dekarep (darep) is a multiple of the unit rep (rep) for radiation exposure. The International System of Units (SI) def…

daR

Decaroentgen (DAR)

The decaroentgen otherwise referred to as the dekaroentgen (daR) is a multiple of the unit roentgen (R) for radiation exposure. The International System of Uni…

das

Декасекунди (DAS)

The decasecond otherwise referred to as the dekasecond (das) is a multiple of the unit second (s) for time. The International System of Units (SI) defines the …

daS

Decasiemens (DAS)

Decasiemens е кратно на единичните Siemens (и) за електрическа проводимост. Международната система от звена (SI) определя префикс DECA (DA) като фактор десет.

daTorr

Decatorr (daTorr)

The decatorr otherwise referred to as the dekatorr (daTorr) is a multiple of the unit torr (Torr) for pressure. The International System of Units (SI) defines …

da

DECA (DA)

The prefix deca otherwise referred to as deka (da) is a decimal SI unit prefix in the metric system denoting a factor of ten.

daV

Декаволт (DAV)

The decavolt otherwise referred to as the dekavolt (daV) is a multiple of the unit volt (V) for voltage. The International System of Units (SI) defines the pre…

daW

Декават (DAW)

The decawatt otherwise referred to as the dekawatt (daW) is a multiple of the unit watt (W) for power. The International System of Units (SI) defines the prefi…

daWb

Decaweber (DAWB)

The decaweber otherwise referred to as the dekaweber (daWb) is a multiple of the unit weber (Wb) for magnetic flux. The International System of Units (SI) defi…

dAT

Дециампере-завой (DAT)

The deciampere-turn is a multiple of the unit ampere-turn (AT) for magnetomotive force. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a…

dA

Дециампере (DA)

The deciampere is a multiple of the unit ampere (A) for electric current. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one…

dbar

Decibar (DBAR)

The decibar is a multiple of the unit bar (bar) for pressure. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth or 0.…

dB

Децибели (DB)

The decibel is a multiple of the unit bel (B) for sound level. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth or 0…

dcd

Decicandela (DCD)

The decicandela is a multiple of the unit candela (cd) for luminous intensity. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor o…

dC

Decicoulomb (DC)

The decicoulomb is a multiple of the unit coulomb (C) for electric charge. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of on…

dF

Decifarad (DF)

The decifarad is a multiple of the unit farad (F) for capacitance. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth …

dg

Декаграм (ГД)

The decigram is a multiple of the unit gram (g) for mass & weight. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth …

dH

Децихенство (DH)

Децихенността е кратно на единицата Хенри (Н) за индуктивност. Международната система от единици (SI) определя префикс DECI (D) като фактор от една десета или …

dHz

Decihertz (DHZ)

The decihertz is a multiple of the unit hertz (Hz) for frequency. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth o…

dJ

Decijoules (DJ)

The decijoule is a multiple of the unit joule (J) for energy. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth or 0.…

dL

Децилитър (DL)

The deciliter is a multiple of the unit liter (L) for volume. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth or 0.…

dm

Дециметър (ДМ)

The decimeter is a multiple of the unit meter (m) for length & distance. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one …

d℧

Decimho (D℧)

Decimho е кратно на единицата MHO (℧) за електрическа проводимост. Международната система от единици (SI) определя префикс DECI (D) като фактор от една десета …

dM

Децимоларен (ДМ)

The decimolar is a multiple of the unit molar (M) for substance concentration. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor o…

dmol

Decimole (DMOL)

The decimole is a multiple of the unit mole (mol) for amount of substance. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of on…

dNp

Децинепи (DNP)

The decineper is a multiple of the unit neper (Np) for sound level. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth…

dN

Decinewton (DN)

The decinewton is a multiple of the unit newton (N) for force. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth or 0…

Deciohm (dΩ)

Deciohm е кратно на единичния ом (ω) за електрическо съпротивление. Международната система от единици (SI) определя префикс DECI (D) като фактор от една десета…

dparker

Деципаркер (DParker)

The deciparker is a multiple of the unit parker (parker) for radiation exposure. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor…

dPa

Деципаскал (DPA)

The decipascal is a multiple of the unit pascal (Pa) for pressure. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth …

drep

Дециреп (DREP)

The decirep is a multiple of the unit rep (rep) for radiation exposure. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one t…

dR

Deciroentgen (DR)

The deciroentgen is a multiple of the unit roentgen (R) for radiation exposure. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor …

ds

Решения (DS)

The decisecond is a multiple of the unit second (s) for time. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth or 0.…

dS

Решения (DS)

Решаващите са множество от единичните симени (и) за електрическа проводимост. Международната система от единици (SI) определя префикс DECI (D) като фактор от е…

dTorr