Σπίτι Ολα Ορισμοί Μονάδα Ορισμοί

Μονάδα Ορισμοί

Unit Definitions Header Showcase

Περιηγηθείτε στην αυξανόμενη συλλογή μας ορισμών μονάδας:

abΩ

Abohm (abω)

Το ABOHM είναι η παράγωγη μονάδα ηλεκτρικής αντίστασης στο σύστημα μονάδων EMU-CGS (εκατοστό-gram-δευτερόλεπτα) όπου η EMU αντιπροσωπεύει ηλεκτρομαγνητικές μον…

abV

Abvolt (abv)

Το Abvolt (ABV) είναι η μονάδα δυναμικού διαφοράς στο σύστημα μονάδων CGS-EMU. Αντιστοιχεί σε 10 -8 volts (v) στο σύστημα SI και 1/c CGS statvolt (statv) &…

AT

Αμπέρ-στροφή (AT)

The ampere-turn is a unit of magnetomotive force that represents a direct current of one ampere (A) flowing in a single turn loop in a vacuum.

A

Αμπέρ (α)

The ampere (A), often shortened to the amp, is a unit of electric current in the International System of Units (SI).

aAT

Attoampere-turn (AAT)

The attoampere-turn is a multiple of the unit ampere-turn (AT) for magnetomotive force. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a…

aA

Attoampere (aa)

The attoampere is a multiple of the unit ampere (A) for electric current. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-…

abar

Attobar (Abar)

The attobar is a multiple of the unit bar (bar) for pressure. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0.0000…

aB

Attobels (AB)

The attobel is a multiple of the unit bels (B) for sound level. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0.00…

acd

Attocandela (ACD)

The attocandela is a multiple of the unit candela (cd) for luminous intensity. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor o…

aC

Attocoulomb (AC)

The attocoulomb is a multiple of the unit coulomb (C) for electric charge. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10…

aF

Attofarad (AF)

The attofarad is a multiple of the unit farad (F) for capacitance. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0…

ag

Attogram (ag)

The attogram is a multiple of the unit gram (g) for mass & weight. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0…

aH

Attohenry (AH)

Το Attohenry είναι ένα πολλαπλάσιο της μονάδας Henry (H) για επαγωγή. Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) ορίζει το πρόθεμα Atto (A) ως συντελεστή 10 -18 ή 0.000…

aHz

Attohertz (Ahz)

The attohertz is a multiple of the unit hertz (Hz) for frequency. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0.…

aJ

Attojoules (AJ)

The attojoule is a multiple of the unit joule (J) for energy. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0.0000…

aL

Attoliter (Al)

The attoliter is a multiple of the unit liter (L) for volume. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0.0000…

am

Attomer (AM)

The attometer is a multiple of the unit meter (m) for length & distance. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-1…

a℧

Attomho (a℧)

Το ATTOMHO είναι ένα πολλαπλάσιο της μονάδας MHO (℧) για ηλεκτρική αγωγιμότητα. Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) ορίζει το πρόθεμα Atto (A) ως συντελεστή 10 -1…

aM

Attomolar (AM)

The attomolar is a multiple of the unit molar (M) for substance concentration. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor o…

amol

Attomole (AMOL)

The attomole is a multiple of the unit mole (mol) for amount of substance. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10…

aNp

Attonepers (ANP)

The attoneper is a multiple of the unit neper (Np) for sound level. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or …

aN

Attonewton (a)

The attonewton is a multiple of the unit newton (N) for force. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0.000…

Attoohm (aω)

Το Attoohm είναι ένα πολλαπλάσιο της μονάδας OHM (ω) για ηλεκτρική αντίσταση. Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) ορίζει το πρόθεμα Atto (A) ως συντελεστή 10 -18 …

aparker

Attoparker (Aparker)

The attoparker is a multiple of the unit parker (parker) for radiation exposure. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor…

aPa

Attopascal (APA)

The attopascal is a multiple of the unit pascal (Pa) for pressure. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0…

arep

Attorep (AREP)

The attorep is a multiple of the unit rep (rep) for radiation exposure. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18…

aR

AttoroentGen (AR)

The attoroentgen is a multiple of the unit roentgen (R) for radiation exposure. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor …

as

Attoseconds (AS)

The attosecond is a multiple of the unit second (s) for time. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0.0000…

aS

Attosiemens (AS)

Το Attosiemens είναι ένα πολλαπλάσιο της μονάδας Siemens για ηλεκτρική αγωγιμότητα. Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) ορίζει το πρόθεμα Atto (A) ως συντελεστή 10…

aTorr

Attotorr (aTorr)

The attotorr is a multiple of the unit torr (Torr) for pressure. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0.0…

a

Atto (α)

Το ATTO είναι ένα πρόθεμα μονάδας SI στο μετρικό σύστημα που υποδηλώνει συντελεστή 10 -18 ή 0.000000000000000001. Αντιπροσωπεύεται από το πρόθεμα Atto ή από …

aV

Attovolt (AV)

Το Attovolt είναι ένα πολλαπλάσιο της μονάδας Volt (V) για τάση. Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) ορίζει το πρόθεμα Atto (A) ως συντελεστή 10 -18 ή 0.00000000…

aW

Attowatt (aw)

The attowatt is a multiple of the unit watt (W) for power. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 or 0.0000000…

aWb

Attoweber (AWB)

The attoweber is a multiple of the unit weber (Wb) for magnetic flux. The International System of Units (SI) defines the prefix atto (a) as a factor of 10-18 o…

bar

Μπαρ (μπαρ)

The bar is a metric unit of pressure, but is not part of the International System of Units (SI). The bar is defined as 100,000 pascal (Pa) or 100 kilopascal (k…

B

BELS (β)

The bel (B) is a unit used to measure a given sound level. The term is derived from the name of Alexander Graham Bell the inventor of the telephone.

b

Bits (b)

Ένα δυαδικό ψηφίο, με την τιμή 0 ή 1 που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ή την αντιπροσωπευτική δεδομένα.

B

Bytes (b)

Το byte είναι μια μονάδα ψηφιακών πληροφοριών που συνηθέστερα αποτελείται από οκτώ bits (b).

cd

Candela (CD)

The candela is the unit of luminous intensity in the International System of Units (SI). It measures luminous power per unit solid angle emitted by a light sou…

cAT

Centiampere-turn (γάτα)

The centiampere-turn is a multiple of the unit ampere-turn (AT) for magnetomotive force. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as…

cA

Centiampere (CA)

The centiampere is a multiple of the unit ampere (A) for electric current. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of o…

cbar

Centibar (CBAR)

The centibar is a multiple of the unit bar (bar) for pressure. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hundredth…

cB

Centibels (CB)

The centibel is a multiple of the unit bel (B) for sound level. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hundredt…

ccd

Centicandela (CCD)

The centicandela is a multiple of the unit candela (cd) for luminous intensity. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor…

cC

Centicoulomb (cc)

The centicoulomb is a multiple of the unit coulomb (C) for electric charge. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of …

cF

Centifarad (cf)

The centifarad is a multiple of the unit farad (F) for capacitance. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hund…

cg

Κελσίου (CG)

The centigram is a multiple of the unit gram (g) for mass & weight. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hund…

cH

Centihenry (ch)

Το Centihenry είναι ένα πολλαπλάσιο της μονάδας Henry (H) για επαγωγή. Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) ορίζει το πρόθεμα Centi (C) ως συντελεστή εκατό ή 0,01.

cHz

Centihertz (chz)

The centihertz is a multiple of the unit hertz (Hz) for frequency. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hundr…

cJ

Centijoules (CJ)

The centijoule is a multiple of the unit joule (J) for energy. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hundredth…

cL

Centiliter (cl)

The centiliter is a multiple of the unit liter (L) for volume. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hundredth…

cm

Εκατοστό (cm)

The centimeter is a multiple of the unit meter (m) for length & distance. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of on…

c℧

Centimho (C℧)

Το εκατοστό είναι ένα πολλαπλάσιο της μονάδας MHO (℧) για ηλεκτρική αγωγιμότητα. Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) ορίζει το πρόθεμα Centi (C) ως συντελεστή εκατ…

cM

Εκατοστός (cm)

The centimolar is a multiple of the unit molar (M) for substance concentration. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor…

cmol

Εκατοστόλης (cmol)

The centimole is a multiple of the unit mole (mol) for amount of substance. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of …

cNp

CentinePers (CNP)

The centineper is a multiple of the unit neper (Np) for sound level. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hun…

cN

Centinewton (CN)

The centinewton is a multiple of the unit newton (N) for force. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hundredt…

Centiohm (CΩ)

Το centiohm είναι ένα πολλαπλάσιο της μονάδας OHM (ω) για ηλεκτρική αντίσταση. Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) ορίζει το πρόθεμα Centi (C) ως συντελεστή εκατό …

cparker

Centiparker (CPARKER)

The centiparker is a multiple of the unit parker (parker) for radiation exposure. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a fact…

cPa

Centipascal (CPA)

The centipascal is a multiple of the unit pascal (Pa) for pressure. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hund…

crep

CENTIREP (CREP)

The centirep is a multiple of the unit rep (rep) for radiation exposure. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one…

cR

Centiroentgen (CR)

The centiroentgen is a multiple of the unit roentgen (R) for radiation exposure. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a facto…

cs

Εκατοστόδων (CS)

The centisecond is a multiple of the unit second (s) for time. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hundredth…

cS

Centisiemens (CS)

Το Centisiemens είναι ένα πολλαπλάσιο της μονάδας Siemens για ηλεκτρική αγωγιμότητα. Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) ορίζει το πρόθεμα Centi (C) ως συντελεστή …

cTorr

Centitorr (ctorr)

The centitorr is a multiple of the unit torr (Torr) for pressure. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hundre…

c

Centi (c)

Το Centi είναι ένα πρόθεμα μονάδας SI στο μετρικό σύστημα που υποδηλώνει έναν παράγοντα εκατοστό. Προτάθηκε το 1793 και υιοθετήθηκε το 1795, το πρόθεμα προέρχε…

cV

Εκατοστόλημα (βιογραφικό σημείωμα)

Το Centivolt είναι ένα πολλαπλάσιο της μονάδας Volt (V) για τάση. Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) ορίζει το πρόθεμα Centi (C) ως συντελεστή εκατό ή 0,01.

cW

Centiwatt (cw)

The centiwatt is a multiple of the unit watt (W) for power. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one hundredth or…

cWb

Centiweber (CWB)

The centiweber is a multiple of the unit weber (Wb) for magnetic flux. The International System of Units (SI) defines the prefix centi (c) as a factor of one h…

C

Coulomb (c)

The coulomb (C) is a unit of electric charge in the International System of Units (SI). In the present version of the SI it is equal to the electric charge del…

daAT

Decaampere-turn (daat)

The decaampere-turn otherwise referred to as the dekaampere-turn (daAT) is a multiple of the unit ampere-turn (AT) for magnetomotive force. The International S…

daA

Decaampere (DAA)

The decaampere otherwise referred to as the dekaampere (daA) is a multiple of the unit ampere (A) for electric current. The International System of Units (SI) …

dabar

Decabar (dabar)

The decabar otherwise referred to as the dekabar (dabar) is a multiple of the unit bar (bar) for pressure. The International System of Units (SI) defines the p…

daB

Decabels (DAB)

The decabel otherwise referred to as the dekabel (daB) is a multiple of the unit bel (B) for sound level. The International System of Units (SI) defines the pr…

dab

Decabits (dab)

The decabit otherwise referred to as the dekabit (dab) is a multiple of the unit bit (b) for data storage. The International System of Units (SI) defines the p…

daB

Decabytes (daB)

The decabyte otherwise referred to as the dekabyte (daB) is a multiple of the unit byte (B) for data storage. The International System of Units (SI) defines th…

dacd

Decacandela (DACD)

The decacandela otherwise referred to as the dekacandela (dacd) is a multiple of the unit candela (cd) for luminous intensity. The International System of Unit…

daC

Decacoulomb (DAC)

The decacoulomb otherwise referred to as the dekacoulomb (daC) is a multiple of the unit coulomb (C) for electric charge. The International System of Units (SI…

daF

Decafarad (daf)

The decafarad otherwise referred to as the dekafarad (daF) is a multiple of the unit farad (F) for capacitance. The International System of Units (SI) defines …

dag

Decagram (dag)

The decagram otherwise referred to as the dekagram (dag) is a multiple of the unit gram (g) for mass & weight. The International System of Units (SI) defines t…

daH

Δεκενία (dah)

Το Decahenry είναι ένα πολλαπλάσιο της μονάδας Henry (H) για επαγωγή. Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) ορίζει το πρόθεμα DECA (DA) ως συντελεστή δέκα.

daHz

Decahertz (dahz)

The decahertz is a multiple of the unit hertz (Hz) for frequency. The International System of Units (SI) defines the prefix deca (da) as a factor of ten.

daJ

Decajoules (DAJ)

The decajoule otherwise referred to as the dekajoule (daJ) is a multiple of the unit joule (J) for energy. The International System of Units (SI) defines the p…

daL

Decaliter (DAL)

The decaliter otherwise referred to as the dekaliter (daL) is a multiple of the unit liter (L) for volume. The International System of Units (SI) defines the p…

dam

Decameter (φράγμα)

The decameter otherwise referred to as the dekameter (dam) is a multiple of the unit meter (m) for length & distance. The International System of Units (SI) de…

da℧

Decamho (da℧)

Το decamho είναι ένα πολλαπλάσιο της μονάδας MHO (℧) για ηλεκτρική αγωγιμότητα. Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) ορίζει το πρόθεμα DECA (DA) ως συντελεστή δέκα.

daM

Decamolar (φράγμα)

The decamolar otherwise referred to as the dekamolar (daM) is a multiple of the unit molar (M) for substance concentration. The International System of Units (…

damol

Decamole (Damol)

The decamol otherwise referred to as the dekamole (damol) is a multiple of the unit mole (mol) for amount of substance. The International System of Units (SI) …

daNp

Decanepers (DANP)

The decaneper otherwise referred to as the dekaneper (daNp) is a multiple of the unit neper (Np) for sound level. The International System of Units (SI) define…

daN

Decanewton (daN)

The decanewton is a multiple of the unit newton (N) for force. The International System of Units (SI) defines the prefix deca (da) as a factor of ten.

daΩ

Decaohm (daΩ)

Το decaohm είναι ένα πολλαπλάσιο της μονάδας OHM (ω) για ηλεκτρική αντίσταση. Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) ορίζει το πρόθεμα DECA (DA) ως συντελεστή δέκα.

daparker

Decaparker (daparker)

The decaparker otherwise referred to as the dekaparker (daparker) is a multiple of the unit parker (parker) for radiation exposures. The International System o…

daPa

Decapascal (daPa)

The decapascal otherwise referred to as the dekapascal (daPa) is a multiple of the unit pascal (Pa) for pressure. The International System of Units (SI) define…

darep

Decarep (Darep)

The decarep otherwise referred to as the dekarep (darep) is a multiple of the unit rep (rep) for radiation exposure. The International System of Units (SI) def…

daR

DeCaroentgen (DAR)

The decaroentgen otherwise referred to as the dekaroentgen (daR) is a multiple of the unit roentgen (R) for radiation exposure. The International System of Uni…

das

Δεκυσαστοκύματα (DAS)

The decasecond otherwise referred to as the dekasecond (das) is a multiple of the unit second (s) for time. The International System of Units (SI) defines the …

daS

Decasiemens (das)

Το Decasiemens είναι ένα πολλαπλάσιο της μονάδας Siemens για ηλεκτρική αγωγιμότητα. Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) ορίζει το πρόθεμα DECA (DA) ως συντελεστή δ…

daTorr

Decatorr (daTorr)

The decatorr otherwise referred to as the dekatorr (daTorr) is a multiple of the unit torr (Torr) for pressure. The International System of Units (SI) defines …

da

DECA (DA)

The prefix deca otherwise referred to as deka (da) is a decimal SI unit prefix in the metric system denoting a factor of ten.

daV

Decavolt (DAV)

The decavolt otherwise referred to as the dekavolt (daV) is a multiple of the unit volt (V) for voltage. The International System of Units (SI) defines the pre…

daW

Decawatt (DAW)

The decawatt otherwise referred to as the dekawatt (daW) is a multiple of the unit watt (W) for power. The International System of Units (SI) defines the prefi…

daWb

Decaweber (dawb)

The decaweber otherwise referred to as the dekaweber (daWb) is a multiple of the unit weber (Wb) for magnetic flux. The International System of Units (SI) defi…

dAT

Deciampere-turn (dat)

The deciampere-turn is a multiple of the unit ampere-turn (AT) for magnetomotive force. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a…

dA

Deciampere (da)

The deciampere is a multiple of the unit ampere (A) for electric current. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one…

dbar

Ντεσιμπάρ (DBAR)

The decibar is a multiple of the unit bar (bar) for pressure. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth or 0.…

dB

Decibels (DB)

The decibel is a multiple of the unit bel (B) for sound level. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth or 0…

dcd

Decicandela (DCD)

The decicandela is a multiple of the unit candela (cd) for luminous intensity. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor o…

dC

Decicoulomb (DC)

The decicoulomb is a multiple of the unit coulomb (C) for electric charge. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of on…

dF

Decifarad (df)

The decifarad is a multiple of the unit farad (F) for capacitance. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth …

dg

Decigram (ΓΔ)

The decigram is a multiple of the unit gram (g) for mass & weight. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth …

dH

Decihenry (DH)

Το Decihenry είναι ένα πολλαπλάσιο της μονάδας Henry (H) για επαγωγή. Το διεθνές σύστημα μονάδων (SI) ορίζει το πρόθεμα deci (d) ως παράγοντα ενός δέκατου ή 0,…

dHz

Decihertz (DHz)

The decihertz is a multiple of the unit hertz (Hz) for frequency. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth o…

dJ

Decijoules (DJ)

The decijoule is a multiple of the unit joule (J) for energy. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth or 0.…

dL

Δεκαδότης (DL)

The deciliter is a multiple of the unit liter (L) for volume. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth or 0.…

dm

Δεκαμεμέτρου (dm)

The decimeter is a multiple of the unit meter (m) for length & distance. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one …

d℧

Decimho (d℧)

Το Decimho είναι ένα πολλαπλάσιο της μονάδας MHO (℧) για ηλεκτρική αγωγιμότητα. Το διεθνές σύστημα μονάδων (SI) ορίζει το πρόθεμα deci (d) ως παράγοντα ενός δέ…

dM

Δεκαδικό (dm)

The decimolar is a multiple of the unit molar (M) for substance concentration. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor o…

dmol

Decimole (DMOL)

The decimole is a multiple of the unit mole (mol) for amount of substance. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of on…

dNp

Decinepers (DNP)

The decineper is a multiple of the unit neper (Np) for sound level. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth…

dN

Decinewton (DN)

The decinewton is a multiple of the unit newton (N) for force. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth or 0…

Deciohm (dω)

Το deciohm είναι ένα πολλαπλάσιο της μονάδας OHM (ω) για ηλεκτρική αντίσταση. Το διεθνές σύστημα μονάδων (SI) ορίζει το πρόθεμα deci (d) ως παράγοντα ενός δέκα…

dparker

Deciparker (dparker)

The deciparker is a multiple of the unit parker (parker) for radiation exposure. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor…

dPa

Decipascal (DPA)

The decipascal is a multiple of the unit pascal (Pa) for pressure. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth …

drep

(DREP)

The decirep is a multiple of the unit rep (rep) for radiation exposure. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one t…

dR

Deciroentgen (DR)

The deciroentgen is a multiple of the unit roentgen (R) for radiation exposure. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor …

ds

Δεκτίμηση (DS)

The decisecond is a multiple of the unit second (s) for time. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth or 0.…

dS

Decisiemens (DS)

Το Decisiemens είναι ένα πολλαπλάσιο της μονάδας Siemens για ηλεκτρική αγωγιμότητα. Το διεθνές σύστημα μονάδων (SI) ορίζει το πρόθεμα deci (d) ως παράγοντα ενό…

dTorr

Decitorr (dtorr)

The decitorr is a multiple of the unit torr (Torr) for pressure. The International System of Units (SI) defines the prefix deci (d) as a factor of one tenth or…

d

Deci (δ)

Το Deci είναι ένα δεκαδικό πρόθεμα μονάδας SI στο μετρικό σύστημα που υποδηλώνει παράγοντα ενός δέκατου. Προτάθηκε το 1793 και υιοθετήθηκε το 1795, το πρόθεμα …